Object structure

Creator:

Hawrysz, Magdalena

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Strategie komunikacyjne w służbie apoteozy przeszłości w prozie historycznej Zofii Bukowieckiej z okresu zaborów = Communication strategies in the service of the past apotheosis in Zofia Bukowiecka's historical prose from the partitions period

Group publication title:

Filologia Polska, z. 5

Subject and Keywords:

strategie komunikacyjne ; świadomość narodowa ; zabory ; proza historyczna dla dzieci ; Bukowiecka, Zofia (1844-1920) ; communication strategies ; national consciousness ; partitions ; historical prose for children

Abstract_pl:

Celem szkicu jest identyfikacja strategii pisarskich oraz podporządkowanego im reper?tuaru środków językowych wykorzystanych w apoteozującym opisie państwa, jaki wyłania się z prozy historycznej Zofii Bukowieckiej. Kreacja laudacyjnej wizji przeszłości Polski (zgodna z wytycznymi epoki) jest tworzona przez Z. Bukowiecką programowo i ma charakter edukacyjny, konsolacyjny, wreszcie - najważniejsze - formacyjny, tzn. ma na celu rozbudzanie patriotycznych postaw w po?zbawionym państwa narodzie. ; Spojrzenie na teksty Zofii Bukowieckiej z perspektywy pragmatyki lingwistycznej pozwoliło wyróżnić kilka strategii pisarskich, które służą realizacji apoteozującej wizji przeszłości. Są to idyllizacja pejzażu, perfektyzacja państwa, splendaryzacja władców i magnifikacja narodu. Szczególnie często wykorzystywanymi środkami językowymi (z różnych poziomów organi?zacji języka i tekstu) realizującymi poszczególne strategie były: nagromadzenie, hiperbola, kontrast, słownictwo aksjologiczne, topos zamilknięcia, bestializacja, "argumentum ad verecundiam".

Abstract:

The aim of the sketch is to identify writing strategies and the repertoires of linguistic means used in the apotheosizing description of the state that emerges from Zofia Bukowiecka's historical prose. Creation of a laudatory vision of Poland's past (in accordance with the guidelines of the era) is created by Z. Bukowiecka purposively and is of an educational, comforting, and finally - the most importantly - formative nature, i.e. it aims to awaken patriotic attitudes in a nation which was de?prived of the state. ; A look at Zofia Bukowiecka's texts from the perspective of linguistic pragmatics allowed us to distinguish several writing strategies that serve to implement the apotheosis of the past vision. These are the idyllic stylization of the landscape, the amelioration of the state, the glorifica?tion of the rulers and the magnification of the nation. Particularly frequently used linguistic means (from various levels of language and text organization) implementing particular strategies were: ac?cumulation, hyperbole, contrast, evaluative vocabulary, the topos of becoming silent, brutalization, "argumentum ad verecundiam".

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

33-44

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 5

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego