Object structure

Creator:

Mróz, Katarzyna

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Wizja wieku siedemnastego według trzech autorów powieści historycznych: Henryka Sienkiewicza, Józefa Hena i Jacka Komudy = The vision of the 17th century according to three writers of historical novels: Henryk Sienkiewicz, Józef Hen and Jacek Komuda

Group publication title:

Filologia Polska, z. 5

Subject and Keywords:

powieść historyczna ; historia ; wojna ; kobiecość ; miłość ; historical novel ; war ; history ; love ; femininity

Abstract_pl:

Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób trzej różni autorzy po?wieści historycznych (Sienkiewicz, Hen i Komuda) widzieli wiek siedemnasty w historii Polski oraz w jaki sposób ten okres historyczny przedstawili w swych utworach. ; Tekst skupia się na porównawczej analizie metod konstruowania przez prozaików scen wojennych, relacji erotycznych między boha?terami oraz wizji kobiecości, jaka w powyższych powieściach jest proponowana. Artykuł rozróżnia też sposoby pracy z materiałami źródłowymi, jakimi posługiwali się twórcy, charakteryzuje również gatunki powieści historycznej, jakie pisarze ci realizowali.

Abstract:

The article is an attempt to answer a question in what way three different authors of his?torical novels (Sienkiewicz, Hen, Komuda) perceived the 17th century in the Polish history and how they described it in their works. ; The text is focused on the comparative analysis of prose writing strategies in: war scenes construction, erotic relationships between characters and visions of femi?ninity in the novels. The article is also concerned with the difference between the ways of working with source materials applied by the authors, and describes the genres of historical novels that those writers represented.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

19-31

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 5

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego