Object

Title: Space and population - competitiveness determinants in the age of globalization = Przestrzeń i populacja - czynniki determinujące konkurencyjność w dobie globalizacji

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Group publication title:

Management, vol. 22 (2018)

Abstract_pl:

W XXI wieku w zglobalizowanym świecie poziom konkurencyjności zależy od szeregu czynników. W artykule skoncentrowano rozważania na kilku z nich między innymi przestrzeni, populacji oraz wymiany międzynarodowej. Przez wieki pozycja międzynarodowa państwa zależna była od jego wielkości geograficznej, czy też dostępu do mórz. O wielkości państwa decydował również jego wewnętrzny potencjał demograficzny. ; Wraz z postępem cywilizacyjnym następowała reorientacja czynników wpływających na rozwój poszczególnych państw i ich regionów. We współczesnym świecie pojawiły się państwa zarówno o niewielkiej powierzchni jak i niedużym potencjale ludzkim, które należą do globalnych liderów rozwoju. Określa się je często w literaturze mianem małych potęg. Z analizy badań można wywnioskować, iż małe kraje angażują się w większym stopniu między innymi w socjalne wspieranie społeczeństwa. ; Nie bez znaczenia dla rozwoju poszczególnych państw jest również wymiana międzynarodowa. W tym aspekcie małe kraje przemieniają pozorne zagrożenie związane z niewielkim rynkiem w atut. W konkluzji rozważań autorzy opracowania zaznaczają, iż mimo znaczącej ewolucji gospodarczej, społecznej i kulturowej przestrzeń i populacja wciąż stanowią ważne elementy rozwoju, chociaż zauważają, że takie elementy polityki przestrzennej jak chociażby zasobność surowcowa odgrywają mniejszą rolę niż w przeszłości.

Abstract:

In the 21st century in a globalized world the level of competitiveness depends on numerous factors. This article concentrates deliberations on several of them, including space, population and international exchange. For ages, the international position of a country depended on its geographical size or access to sea. The country's size was also determined by its internal demographic potential. ; As civilization progressed, there was a reorientation of factors which influence the development of individual countries and their regions. The contemporary world has seen an emergence of countries with small surface area and minor human potential, which yet are global development leaders. In the literature, they are often referred to as small states. Analysis of research shows that small countries are more involved, for instance, in providing support for the society. ; International exchange is also important for the development of individual countries. In this aspect, small countries turn the apparent threat related to a small market into an advantage. In the conclusion of the deliberation, the authors of the study point out that despite significant economic, social and cultural evolution, space and population are still important elements of development, although, they note, the role of such elements of spatial policy as natural resources is smaller than in the past.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:57196

DOI:

10.2478/manment-2018-0027

Pages:

121-140

Source:

Management, vol. 22, no 2 (2018)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information