Object structure

Creator:

Czyżewski, Andrzej ; Bieniek-Majka, Maryla ; Czakowski, Dariusz

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Factors shaping supply-demand relations on the fruit and vegetable market in the light of the behavior of groups and producer organizations = Wpływ uwarunkowań relacji popytowo-podażowych na rynku owoców i warzyw na zachowanie grup i organizacji producentów owoców i warzyw

Group publication title:

Management, vol. 22 (2018)

Subject and Keywords:

rynek owoców i warzyw ; integracja ; producenci owoców i warzyw ; fruit and vegetable market ; integration ; fruit and vegetable producers

Abstract_pl:

Autorzy podjęli problem, w jakim stopniu funkcjonowanie grup i organizacji producentów owoców i warzyw jest zależne od sytuacji rynkowej. Autorzy przedstawili kształtowanie się relacji popytowo-podażowych na rynku owoców i warzyw w Polsce w latach 2008-2016. Zwrócili uwagę na zmniejszający się areał ziemi przeznaczonej na uprawy ogrodnicze, przy jednoczesnym wzroście wielkości podaży. ; Przedstawili zmieniające się struktury wytwórcze oraz ukazali zmiany w udziale w rynku grup i organizacji producentów owoców i warzyw. Zauważyli, że sytuacja rynkowa (ceny, popyt, koszty, embargo) spowodowała, iż liczba funkcjonujących na rynku grup i organizacji producentów owoców i warzyw zmniejszyła się, co znalazło odzwierciedlenie w sytuacji rynkowej.

Abstract:

The authors have addressed the question to what extent the functioning of groups and organizations of fruit and vegetable producers depends on the market situation, the authors presented the shaping of supply-demand relations on the fruit and vegetable market in Poland in 2008-2016. They drew attention to the decreasing area of land intended for horticultural crops, with the simultaneous increase in the size of supply. ; They presented changing productive structures and showed changes in the market share of fruit and vegetable producer groups and organizations. They noticed that the market situation (prices, demand, costs, embargo) caused that the number of fruit and vegetable producers' groups and organizations on the market decreased, which was reflected in the market situation.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2018-0019

Pages:

265-277

Source:

Management, vol. 22, no 1 (2018)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego