Object structure

Creator:

Barska, Anetta

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Millennial consumers in the convenience food market = Konsumenci generacji Y na rynku żywności wygodnej

Group publication title:

Management, vol. 22 (2018)

Subject and Keywords:

żywność wygodna ; generacja Y ; zachowania konsumenta ; analiza korespondencji ; badania ankietowe ; convenience food ; generation Y ; consumer behavior ; correspondence analysis ; survey ; Millennials

Abstract_pl:

Zapotrzebowanie na żywność wygodną zwiększa się stopniowo, dlatego zrozumienie zachowań konsumentów na rynku żywności wygodnej jest ważnym zagadnieniem. Wiedza z tego zakresu może być przydatna w procesie formułowania strategii marketingowych. Celem artykułu jest przedstawienie stosunku do żywności wygodnej przedstawicieli pokolenia Y. W postępowaniu badawczym wykorzystano analizę literatury oraz wyniki własnych badań ankietowych. Badania przeprowadzono w grupie 364 konsumentów reprezentujących generację Y, zamieszkujących tereny przygraniczne południowo-zachodniej Polski.

Abstract:

The demand for food products is gradually increasing, which is why understanding consumer behavior in the convenience food market is an important issue. Knowledge in this field may be useful in the process of developing marketing strategies. The purpose of the article is to present the attitude towards convenience food of the representatives of Generation Y (also known as millennials). Literature analysis and results of the author's own surveys were used in the research proceedings. The research was conducted on a group of 364 millennial consumers living in the border area of Southwestern.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2018-0018

Pages:

251-264

Source:

Management, vol. 22, no 1 (2018)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego