Object structure

Creator:

Sułkowski, Łukasz ; Woźniak, Andrzej ; Sułkowska, Joanna

Contributor:

Skalik, Jan - red. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz.

Title:

Medical Family Businesses in Poland - Model and Managerial Challenges = Medyczne firmy rodzinne w Polsce - model i wyzwania kierownicze

Group publication title:

Management, vol. 22 (2018)

Subject and Keywords:

medyczne firmy rodzinne ; sektor usług medycznych ; sektor zdrowia w Polsce ; wyzwania menedżerskie ; model rodzinnych usług medycznych ; medical family businesses ; sector of medical services ; health sector in Poland ; managerial challenges ; model of family medical services

Abstract_pl:

W Polsce występuje deficyt danych o cechach przedsiębiorstw rodzinnych świadczących usługi medyczne. Sektor medyczny w Polsce stoi w obliczu szybkiego rozwoju firm rodzinnych i jest zróżnicowany, ponieważ obejmuje różne wielkości podmiotów gospodarczych, które specjalizują się w wielu możliwych aspektach branży medycznej. ; Artykuł dotyczy cech przedsiębiorstw rodzinnych świadczących usługi medyczne oraz zakresu, w jakim przypominają one firmy rodzinne i do których wywodzą się z działalności usług medycznych. Artykuł ma charakter teoretyczny i jego celem jest zaprezentowanie modelu funkcjonowania rodzinnych firm medycznych, biorąc pod uwagę wpływ rodzaju działalności i organizacji rodzinnej. ; Pierwsza część artykułu koncentruje się na charakterystyce firm rodzinnych, stosunkowo mało jest reprezentatywnych badań analizujących udział przedsiębiorstw rodzinnych w polskiej gospodarce i opisujących ich charakter. Druga część artykułu to problem etosu zawodów medycznych w odniesieniu do logiki biznesowej i ekonomicznej organizacji. W trzeciej części artykułu znajduje się propozycja modelu łączącego oba aspekty funkcjonowania tego typu podmiotów gospodarczych.

Abstract:

There is a deficit of data in Poland about characteristics of family enterprises providing medical services. The medical sector in Poland faces a rapid development of family businesses and is diverse because it encompasses various size business entities that specialize in many possible aspects of the medical business. ; The article is about the characteristics of family enterprises providing medical services and extent to which they resemble family businesses, and to which they are derived from medical service activities. The article is of theoretical nature and its aim is to propose the model for the functioning of family-owned medical businesses, taking into account the impact of the type of activity and the family organization. ; The first part of the article is focuses on characteristics of family businesses, there is relatively little representative research analyzing the share of family enterprises in the Polish economy and describing their character. The second part of the article is the problem of ethos of medical professions in relation to business and economic logics of an organization. In the third of the article part there is a proposal for a model combining both aspects of the functioning of this type of economic entities.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2018-0012

Pages:

163-175

Source:

Management, vol. 22, no 1 (2018)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego