Object structure

Creator:

Gorączkowska, Jadwiga

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

The impact of business support organizations on the innovative activity of Lubusz industrial enterprises = Wpływ instytucji wsparcia biznesu na aktywność innowacyjną lubuskich przedsiębiorstw przemysłowych

Group publication title:

Management, vol. 22 (2018)

Subject and Keywords:

instytucje wsparcia biznesu ; innowacja ; park technologiczny ; anioł biznesu ; business support organisations ; innovation ; technological park ; business angel

Abstract_pl:

Dynamiczne zmiany zachodzące w świecie powodują, że coraz ważniejszy w życiu gospodarczym staje się rozwój oparty na wiedzy i innowacjach. Właściwe założenia polityki innowacyjnej spowodują, że wdrażanie nowych rozwiązań będzie łatwiejsze. Jednym z rozwiązań instytucjonalnych, które mają na celu pobudzanie innowacyjności, a na które wpływ ma polityka innowacyjna, są instytucje wsparcia biznesu. ; Celem artykułu było określenie wpływu instytucji wsparcia biznesu na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw, które korzystają z ich usług w porównaniu do podmiotów, które tego nie czynią. Hipotezą badawczą było natomiast twierdzenie, że instytucje będą zwiększały szanse na prowadzenie aktywności i współpracy innowacyjnej, jednak oddziaływanie to będzie zróżnicowane. W badaniu wzięło udział 756 przedsiębiorstw przemysłowych z województwa lubuskiego. Było ono przeprowadzone w 2014 roku za lata 2011-2013. Wykorzystaną metodą badawczą było wieloczynnikowe modelowanie logitowe. ; W wyniku przeprowadzonych analiz ustalono, że mocnym ogniwem wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw przemysłowych w regionie są parki technologiczne i ośrodki szkoleniowo doradcze. Ponadto ośrodki innowacji takie jak parki technologiczne, inkubatory technologiczne, centra transferu technologii oraz sieci aniołów biznesu zwiększają szanse na ponoszenie nakładów na działalność badawczo-rozwojową. W województwie instytucje inicjują także współpracę w obszarze nowych rozwiązań. Przedsiębiorcy są bardziej skłonni do kooperacji między sobą aniżeli do transferu wiedzy ze sfery nauki do biznesu.

Abstract:

Business support institutions are one of the institutional solutions that are aimed at stimulating innovation, and influenced by innovation policy. The aim of the article was to determine the impact of business support institutions on the innovative activity of enterprises that use their services in comparison to entities that do not. ; However, the research hypothesis was that institutions will increase the chances of running innovation activity and cooperation, but the impact will be diversified. 756 industrial enterprises from the Lubusz voivodeship took part in the survey. It was carried out in 2014 for the years of 2011-2013. The multifactorial logit modelling was used as the research model. As a result of the conducted analyses, it was established that technology parks and training and consulting centres are a strong link of supporting the innovation of industrial enterprises in the region. ; In addition, innovation centres, such as technology parks, technology incubators, technology transfer centres and business angel networks increase the chances of incurring expenditures on research and development activities. In the voivodeship, the institutions also initiate cooperation in the area of new solutions. Entrepreneurs are more likely to cooperate with each other than to transfer knowledge from the sphere of science to business.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2018-0007

Pages:

85-100

Source:

Management, vol. 22, no 1 (2018)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego