Object structure

Creator:

Drab-Kurowska, Anna

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

State intervention in the context of creative industries = Interwencjonizm państwowy w kontekście sektorów kreatywnych

Group publication title:

Management, vol. 22 (2018)

Subject and Keywords:

polityka gospodarcza ; interwencjonizm ; sektory kreatywne ; economic policy ; interventionism ; creative industries

Abstract_pl:

Celem artykułu jest przedstawienie wpływu interwencjonizmu państwa na rozwój sektora kreatywnego. W artykule podjęto próbę wskazania przyczyn, dla których państwo powinno skłaniać się do tego rodzaju działań. Ponadto wskazano na możliwe obszary wpływu z uwzględnieniem sposobu oddziaływania. Dla zrealizowania założonego celu wykorzystano krajową i obcojęzyczną literaturę fachową oraz raporty zagranicznych instytucji, dotyczące funkcjonowania sektorów kreatywnych oraz wsparto się obserwacjami własnymi polskiego sektora kreatywnego.

Abstract:

The aim of this article is to present the impact of state intervention on the development of the creative sector. The article attempts to identify the reasons why the state should lead to this kind of action. In addition, it pointed out possible areas of impact with regard to the way of influence. To achieve the objective pursued was used domestic and foreign-language specialist literature and reports of foreign institutions on the operation of creative sectors, and support were the observations of his own Polish creative sector.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2018-0006

Pages:

74-84

Source:

Management, vol. 22, no 1 (2018)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego