Object structure

Creator:

Malewska, Kamila

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

The profile of an intuitive decision maker and the use of intuition in decision-making practice = Profil intuicyjnego decydenta a wykorzystanie intuicji w praktyce podejmowania decyzji

Group publication title:

Management, vol. 22 (2018)

Subject and Keywords:

intuicja ; podejmowanie decyzji ; profil intuicyjnego decydenta ; intuition ; decision-making ; decision-maker profile

Abstract_pl:

Celem artykułu jest zidentyfikowanie zależności między cechami osobowości jednostki określanymi w literaturze przedmiotu jako charakterystyczne dla intuicyjnego decydenta a wykorzystaniem intuicji w procesach podejmowania decyzji. W celu empirycznej weryfikacji tego problemu autorka przeprowadziła badania empiryczne o charakterze pilotażowym. ; Artykuł składa się z trzech zasadniczych części i ma charakter rozważań zarówno teoretycznych, jak i empirycznych. W pierwszej, zaprezentowano istotę intuicji podejmując jednocześnie próbę zdefiniowania tego niejednoznacznego pojęcia. Następnie przedstawiono cechy osobowości, zdolności i predyspozycje intuicyjnego decydenta składające się na jego profil. Końcowa część artykułu poświęcona została prezentacji rezultatów poznawczych uzyskanych w toku zrealizowanych badań empirycznych.

Abstract:

The aim of this paper is to determine the relationship between the personality traits identified in the literature as characteristic of an intuitive decision-maker and the use of intuition in the decision making process. In order to empirically verify this issue, the author conducted a pilot study. ; The article consists of three principal parts and is both theoretical and empirical in nature. The first part presents the essence of intuition and attempts to define this ambiguous concept. Next, the personality traits, abilities and predispositions which make up the profile of an intuitive decision maker are discussed. The final part of the paper is devoted to presenting the results obtained in the course of this empirical research.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/manment-2018-0003

Pages:

31-44

Source:

Management, vol. 22, no 1 (2018)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego