Object structure

Creator:

Skrodzka, Violetta

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Organic agricultural products in Europe and USA = Organiczne produkty rolnicze w Europie i USA

Group publication title:

Management, vol. 21 (2017)

Subject and Keywords:

produkty ekologiczne ; żywność ekologiczna ; normy produktów ekologicznych ; badania nad żywnością ekologiczną ; organic product ; organic food ; ecological products standards ; research on organic food

Abstract_pl:

W najbardziej rozwiniętych krajach Europy Zachodniej i w Ameryce Północnej udział produktów rolnictwa ekologicznego w całym rynku spożywczym wynosi od 2 do 6%. Udział produktów ekologicznych na polskim rynku żywnościowym zajmuje zaledwie 0,33% (Dryjańska E. 2017). Celem artykułu jest porównanie ekologicznych produktów rolniczych w USA i UE. Zakresem przedmiotowym porównania objęto regulacje prawną dotyczącą produkcji ekologicznej w wymienionych regionach oraz dostępność produktów ekologicznych dla klientów. ; Dla podkreślenia różnic między produktem ekologicznym i ich tradycyjnym odpowiednikiem posłużono się wybranymi metaanalizami prowadzonymi przez autorów z obszaru nauk medycznych i przyrodniczych. Możliwości zakupu produktu ekologicznego opisano na podstawie doświadczeń osobistych autora jako konsumenta. Ofertę produktów ekologicznych analizowano na przykładzie jednego kraju europejskiego (Polska) oraz przykładzie kilku stanów amerykańskich (Colorado, Virginia, New York). ; Zasady produkcji żywności ekologicznej w USA są bardziej rygorystyczne niż w UE. Oferta żywności ekologicznej i konwencjonalnej kierowanej do konsumenta amerykańskiego jest porównywalna. Chociaż polscy konsumenci pozytywnie postrzegają żywność ekologiczną to jej podaż znacząco odbiega od rynku amerykańskiego. Główne różnice dotyczą kanałów dystrybucji, asortymentu, ceny oraz wizualnego oznaczenia produktów ekologicznych.

Abstract:

In the most developed countries of Western Europe and North America, the share of organic farming in the food market is between 2% and 6%. The share of organic products on the Polish food market is only 0.33% (Dryjańska E. 2017). The aim of this article is to compare organic agricultural products in the US and EU. The scope of the comparison was covered by the legal regulations for organic production in the mentioned regions and the availability of organic products for customers. ; In order to highlight differences between the organic product and their traditional counterpart, selected meta-analyzes were conducted by authors in the field of medical and natural sciences. The possibilities of buying organic products are described on the basis of personal experiences of the author as a consumer. The offer of organic products was analyzed on the example of one European country (Poland) and the example of several states of America (Colorado, Virginia, New York). ; The rules for producing organic food in the US are more rigorous than in the EU. The offer of organic and conventional food targeted to the American consumer is comparable. Although Polish consumers have a positive perception of organic food, its supply is significantly different from the US market. The main differences are in distribution channels, product range, price and visual design of organic products.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2017-0011

Pages:

155-168

Source:

Management, vol. 21, no 2 (2017)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego