Object structure

Creator:

Czyżewski, Andrzej ; Czakowski, Dariusz

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Changes in Agricultural Markets in Poland following its Accession to the European Union = Zmiany na rynkach rolnych w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej

Group publication title:

Management, vol. 21 (2017)

Subject and Keywords:

rynki rolne ; integracja europejska ; agricultural markets ; European integration

Abstract_pl:

W artykule podjęto próbę określenia najistotniejszych tendencji i zmian zaobserwowanych na podstawowych rynkach produktów rolnych w Polsce, które nastąpiły w okresie przed akcesją Polski do Unii Europejskiej (1994-2003) oraz po niej (2004-2013). Do podstawowych rynków produktów rolnych zaliczono rynki charakteryzujące się największą wartością produkcji towarowej w badanym okresie, takie jak: zboża, ziemniaki, buraki cukrowe, rzepak, owoce, warzywa, mięso wieprzowe, wołowe i drobiowe, mleko krowie i jaja. ; Realizacji celu głównego posłużyła obserwacja i porównanie kształtowania się krajowej produkcji i zużycia oraz realnych cen skupu. Badania poprzedzono scharakteryzowaniem uwarunkowań makroekonomicznych i zasobowych produkcji rolnej oraz bilansu wymiany handlowej polskiego sektora rolno-spożywczego. Na podstawie przeprowadzonych badań wyodrębniono trzy grupy rynków, na których sytuacja w okresie po akcesji Polski do Unii Europejskiej kształtowała się w zbliżony sposób.

Abstract:

This article attempts to determine the most significant tendencies and changes observed in Poland?s core markets of agricultural products, which occurred during the period preceding Poland`s accession to the European Union (1994-2003) and after the accession (2004-2013). The key markets of agricultural products include markets with the largest value of commodity production during the analysed period, such as cereals, potatoes, sugar beet, rapeseed, fruit, vegetables, pork, beef and poultry, cows` milks and eggs. ; The development of domestic production, consumption and real purchasing prices were observed and compared in order to achieve the main objective. The research was preceded by the characterisation of macroeconomic and resource conditionalities of agricultural production as well as the trade balance of the Polish agrifood sector. On the basis of the conducted studies, there were singled out three groups of markets in which the situation during the period following Poland?s accession to the EU developed in a similar way.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2017-0010

Pages:

142-154

Source:

Management, vol. 21, no 2 (2017)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego