Object structure

Creator:

Kaczmarek, Bogusław

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Foreign direct investment of Polish enterprises in Ukraine - its conditions and structure = Bezpośrednie inwestycje zagraniczne polskich przedsiębiorstw na Ukrainie - ich warunki i struktura

Group publication title:

Management, vol. 21 (2017)

Subject and Keywords:

internacjonalizacja ; bezpośrednie inwestycje zagraniczne ; BIZ ; Ukraina ; internationalization ; foreign direct investment ; FDI ; Ukraine

Abstract_pl:

Celem artykułu jest analiza (struktura i kierunki rozwoju) polskich BIZ na Ukrainie. Artykuł składa się z czterech części: w pierwszej została przedstawiona definicja BIZ oraz różne ekonomiczne koncepcje tłumaczące warunki ich podejmowania przez przedsiębiorstwa; w części drugiej przedstawiono sytuację gospodarczą Ukrainy jako państwa dla lokalizacji BIZ; część trzecia prezentuje warunki prawne i administracyjne prowadzenia działalności biznesowej w tym kraju, a czwarta zawiera charakterystykę BIZ dokonywanych na Ukrainie przez polskich przedsiębiorców. ; Materiały do opracowania niniejszego artykułu zebrano w Państwowym Komitecie Statystyki Ukrainy oraz w Wydziale Przemysłu i Handlu Ambasady RP w Kijowie. Wykorzystano także dane zawarte w opracowaniu O.W. Połowina wydanym przez Akademię Nauk Ukrainy.

Abstract:

The aim of the article is analysis (structure and direction of development) of Polish foreign direct investments in the Ukraine. The article consists of four parts: first shows the definition of FDI and some aspects and economic conceptions explaining the conditions of their undertaking by companies. The second part presents the economic situation of Ukraine as a country for FDI localization; the third part presents the legal and administrative conditions of business conditions in this country, and fourth shows the characteristics of FDI made in Ukraine by Polish entrepreneurs. ; Materials for the preparation of this article were collected at the State Statistics Committee of Ukraine and at the Faculty of Industry and Trade of the Embassy of the Republic of Poland in Kiev. The data included also the elaboration of O.W. Polowin posted by Academy of Sciences of Ukraine.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2017-0008

Pages:

114-127

Source:

Management, vol. 21, no 2 (2017)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego