Object structure

Creator:

Kaczorowska-Spychalska, Dominika

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Consumer perspective of omnichannel commerce = Omnichannel commerce z punktu widzenia konsumenta

Group publication title:

Management, vol. 21 (2017)

Subject and Keywords:

omnichannel commerce ; handel detaliczny ; konsument ; Internet of Things (IoT) ; retail trade ; customer

Abstract_pl:

Ewolucja przestrzeni hipermedialnej i coraz większe nasycenie rynku urządzeniami mobilnymi, wzrost roli Big Data, pozwalających na wielowymiarową analizę danych z rynku offionline, rosnąca popularyzacja rozwiązań w zakresie Market Intelligence, wspomaganych technologią Cloud Computing, a także rozwój potencjału i możliwości adaptacji Artificial Intelligence (AI) and Internet of Things (IoT) w handlu, sprawiają, że klient i jego doświadczenia stają się centralnym punktem aktywności firm/marek. ; Shopping experience nabywcy jest efektem jego wielokrotnych i wielopłaszczyznowych kontaktów, często realizowanych jednocześnie w wielu kanałach i w czasie rzeczywistym. Wymusza to coraz większe wyzwania stawiane przed firmami/markami, które chcąc optymalizować przestrzeń customer journey muszą zapewnić swoim konsumentem ciągłość, spójność i kompleksowość doświadczeń. Warunkiem koniecznym staje się poszukiwanie i/lub kreowanie tych korzyści, których realnie konsument oczekuje oraz ich ciągły rozwój, tak by zagwarantować mu różnorodność pozytywnych doznań prowadzących do jego zadowolenia i satysfakcji. ; W artykule podjęto próbę zweryfikowania istoty omnichannel commerce z perspektywy konsumenta. Omówiono w nim problematykę wielokanałowości, z uwzględnieniem tych elementów, które mogą mieć wpływ na budowanie i intensyfikację doświadczeń i zachowań nabywców w różnych kanałach handlu. Prowadzone rozważania zostały poparte wynikami badań własnych w omawianym zakresie.

Abstract:

The evolution of hypermedia space and growing saturation of the market with mobile devices, an increasing role of Big Data, which allow for multidimensional analysis of data from offline and online markets, growing popularization of solutions of Market Intelligence supported by Cloud Computing technology as wells development of potential and opportunities of adapting the Artificial Intelligence (AI) and Internet of Things (IoT) in commerce cause that customers and their experience become a major point of activity of companies/brands. ; Shopping experience of a buyer is an effect of multiple and multidimensional contacts, often conducted simultaneously in many channels and in the real time. It forces an increasingly growing number of challenges that companies/brands are presented with if they want to optimize a space of customer journey and have to ensure continuity, coherence and complexity of experiences for their customers. Searching or creating these benefits that customers expect and their constant development becomes a prerequisite in this situation so that variety of positive experiences resulting in customer satisfaction and happiness could be guaranteed. ; The paper is an attempt to verify the essence of omnichannel commerce from the consumer?s perspective. The author discusses a problem of omnichannel model while taking into consideration some elements that can influence building and intensification of buyers? experiences and behavior in various channels of commerce. The discussion is supported with the results of own studies in that area.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2017-0007

Pages:

100-113

Source:

Management, vol. 21, no 2 (2017)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego