Object structure

Creator:

Bieńkowska, Jolanta ; Sikorski, Czesław

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Changing the philosophy of organization management in the times of e-economy = Zmiana filozofii zarządzania organizacją w dobie gospodarki elektronicznej

Group publication title:

Management, vol. 21 (2017)

Subject and Keywords:

zarządzanie ; organizacja ; projekt ; rynek elektroniczny ; hiperelastyczność ; podejmowanie decyzji ; racjonalność ; management ; organization ; project ; electronic market ; hyperflexibility ; rationality ; decision-making process

Abstract_pl:

W artykule zwrócono uwagę na zasadnicze zmiany sposobu myślenia w nauce i praktyce zarządzania spowodowane przejściem z epoki cywilizacji przemysłowej do cywilizacji informacyjnej. Należy do nich zaliczyć zmianę przedmiotu zarządzania, czyli przejście od zarządzania organizacją do zarządzania wspólnymi projektami; od wymagania elastyczności od własnych zasobów do umiejętności korzystania z zasobów obcych oraz odchodzenie od racjonalności metodologicznej decyzji na rzecz racjonalności rzeczowej. ; Zmiana filozofii zarządzania jest szczególnie widoczna na rynku elektronicznym, który wyznacza nowy i interesujący obszar badawczy ze względu na jego atrakcyjność poznawczą wynikająca z odmiennych uwarunkowań w porównaniu z rynkiem tradycyjnym, i jak ze względu na wysoką dynamikę rozwoju. ; Artykuł ma charakter teoretyczny, a jego cel jest poznawczy. Podjęta w nim tematyka stanowi fragment autorskiej koncepcji ewolucji zarządzania w przestrzeni organizacyjnej. Przedstawia syntezę obserwacji na temat przeobrażeń istoty zarządzania. Podjęcie takiego zadania badawczego umotywowane zostało argumentem, że jednym z zadań nauki o zarządzaniu jest obrazowanie przemian jakie zachodzą w jej obrębie, w celu skłonienia do rewizji zakotwiczonych starych schematów poznawczych nieadekwatnych do rzeczywistości oraz zastąpienia ich nowymi, opisywanymi odpowiednią aparaturą pojęciową.

Abstract:

The paper highlights the fundamental changes in the way of thinking in science and the management practice caused by the transition from the era of industrial civilization to the information civilization. These include the change in the subject of management, i.e. the transition from the management of the organization to the management of joint projects; from the requirement of flexibility from own resources to the ability to use external resources and the departure from the methodological rationality of a decision to the material rationality. ; The change of management philosophy is particularly evident in the electronic market which sets a new and interesting research area, due to its cognitive appeal resulting from different conditions in comparison to the traditional market, and due to the high dynamics of development. ; The article is theoretical and its purpose is cognitive. Its subject is a fragment of the author`s concept of the evolution of management in the organizational space. It presents the synthesis of observations on the transformations of the essence of management. To undertake such a research task is motivated by the argument that one of the tasks of management science is to visualize the changes that take place within it, in order to induce the revision of anchored old cognitive patterns inadequate to reality and replace them with new, described by an appropriate conceptual apparatus.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2017-0001

Pages:

7-19

Source:

Management, vol. 21, no 2 (2017)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego