Object structure

Creator:

Sobczak, Marika

Contributor:

Kulczycka, Dorota - red. nauk. ; Sztyber, Radosław - red.

Title:

Współczesna poezja lubuska wobec niemieckiej przeszłości regionu (na wybranych przykładach) = Contemporary Poetry of Ziemia Lubuska against the German Past of the Region (Chosen Examples )

Group publication title:

Scripta Humana, 2

Subject and Keywords:

poezja lubuska ; poezja religijna ; stosunki polsko-niemieckie ; literatura polska - tematyka - 21 w.

Abstract_pl:

Niemieckość jako przedmiot dyskusji i badań zależna była od zawartych w ogólnym obiegu przekonań politycznych. Po roku 1989, gdy pod wpływem transformacji zmieniło się myślenie na temat przeszłości Ziem Zachodnich i gdy obalony został także mur cenzury, zaistniała potrzeba odtworzenia i zbudowania nowego zestawu pojęć. ; To symboliczne rozkodowanie stanowiło prymarny element ugruntowania polskiej tożsamości zbiorowej na terenie przyłączonym do Polski, zaistniała wówczas potrzeba oswojenia obcego krajobrazu pod względem kulturowym i tożsamościowym, a także zbudowania i podtrzymania nowej pamięci.

Abstract:

The central idea of presented article is the remembering German heritage of Ziemia Lubuska, whichhas been like subject forgetting and excluding in political since 1989. The forms of German historyare to feature by regional poets (Krzysztof Fedorowicz, Kazimierz Furman, Mieczysław Morawski,Barbara Trawińska, Marek Lobo Wojciechowski, Jerzy Beniamin Zimny) for examples: commonplacemaps, memory landscapes, anthropology of things and problem of roots trees and plants to plantedtrees by Germans. This collection of poems is subject to reinterpretation, which is connected withnew perspective of research problem and is taking the foregoing into account and relations with human and things.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2014

Resource Type:

rozdział w książce

Format:

application/pdf

DOI:

10.59444/2014SERredKul_Sztr8

Pages:

179-194

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego: Seria Scripta Humana, tom 2

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego