Object structure

Creator:

Kładoczny, Piotr

Contributor:

Sztyber, Radosław - red. nacz.

Title:

Ramy interpretacyjne zmysłów we wczesnych i późnych powieściach Jerzego Pilcha = The interpretative framework of the senses in the early and late novels by Jerzy Pilch

Group publication title:

Filologia Polska, z. 4

Subject and Keywords:

rama interpretacyjna ; konceptualizacja ; zmysły ; powieść ; interpretation framework ; conceptualization ; senses ; novel

Abstract_pl:

Artykuł jest poświęcony konceptualizacji zmysłów przez Jerzego Pilch ujętych w ramy interpretacyjne każdego z nich. Dzięki badaniu można dostrzec, jak przedstawia się hierarchia postrzeżeń autora oraz które zakresy w nich dominują. Materiał pochodzi z dwóch wczesnych powieści Jerzego Pilcha "Spisu cudzołożnic" (1993), "Innych rozkoszy" (1995) oraz ostatnich "Zuza albo czas oddalenia" (2015) i "Portret młodej wenecjanki" (2017). ; Na tej podstawie uzyskuje się obraz przekrojowy wyłaniający się z całości przeprowadzonej próby oraz możliwe jest wychwycenie różnic pomiędzy starszą i nowszą częścią dorobku artysty.

Abstract:

The article is devoted to the conceptualization of the senses by Jerzy Pilch included in the interpretation framework of each of them. Thanks to the research, one can see how the hierarchy of the author's perceptions is presented and which ranges dominate in them. The material comes from Jerzy Pilch's two early novels "Spis cudzołożnic" ["List of adulteers"] (1993) and "Inne rozkosze" ["Other pleasures"] (1995) and the last two "Zuza albo czas oddalenia" ["Zuza or the time of distance"] (2015) and "Portret młodej wenecjanki" ["Portrait of a young Venetian woman"] (2017). ; On this basis, we can see a cross-sectional image emerging from all material. It is also possible to capture the differences between the older and newer parts of the artist's output.

Publisher:

Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filologii Polskiej

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

321-362

Source:

Filologia Polska. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, z. 4

Language:

pol

License CC BY-NC-ND 4.0:

click here to follow the link

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego