Object structure

Creator:

Łuczak, Anna

Title:

Dlaczego warto łączyć nauczanie matematyki z ruchem i muzyką? Wybrane przykłady badań na temat łączenia różnych form w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej = Why is it worth combining teaching mathematics with movement and music? Selected examples of research on combining different forms in integrated early childhood education

Group publication title:

Relacje, t. 4

Subject and Keywords:

matematyka ; ruch ; muzyka ; edukacja wczesnoszkolna ; kształcenie zintegrowane ; mathematics ; movement ; music ; early childhood education ; integrated education

Abstract_pl:

Artykuł dotyczy łączenia edukacji matematycznej z innymi formami zajęć. Zawiera prezentację wybranych przykładów badań na temat łączenia nauczania matematyki z aktywnością muzyczno-ruchową. W tekście pokazano, na podstawie wyników badań empirycznych, ograniczenia integracji materiału z rożnych dziedzin, ale przede wszystkim wskazano na zalety tego typu podejścia. ; Tekst składa się z trzech części. W pierwszej zawarto przegląd koncepcji na temat nauczania matematyki w kształceniu początkowym. W drugiej zaprezentowano wyniki najnowszych badań dotyczących łączenia zajęć matematycznych z ruchowymi. W ostatniej, trzeciej części tekstu zaprezentowano ustalenia dotyczące łączenia edukacji matematycznej z zajęciami muzycznymi.

Abstract:

This article deals with combining mathematical education with other forms of classes and contains a presentation of selected examples of research on combining mathematics teaching with music and movement. On the basis of the results of empirical studies the text presents the limitations of material integration in various fields, but above all, the advantages of this type of approach. ; The text consists of three parts. The review of the concepts of teaching mathematics in primary education is included in the first part. The results of the latest research on combining mathematical and physical activities are presented in the second part. In the last, third part of the text arrangements for combining mathematical education with music classes are presented.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

191-201

Source:

Relacje. Studia z Nauk Społecznych, tom 4

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego