Object

Title: Ekonomia społeczna w województwie lubuskim. Stan i perspektywy rozwoju = Social economy in the Lubuskie voivodeship. State and prospects for development

Creator:

Łukowiak, Anita

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Group publication title:

Relacje, t. 4

Abstract_pl:

Tekst prezentuje cele i zadania ekonomii społecznej oraz zawiera analizę jej założeń. Przedstawiono aktualny stan i perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w województwie lubuskim. Materiałem empirycznym były dokumenty lokalne i regionalne odnoszące się do tej formy przedsiębiorczości. Zwrócono uwagę na szanse i możliwości rozwoju tego sektora w województwie lubuskim, pokazano także bariery utrudniające tworzenie nowych miejsc pracy w ramach przedsiębiorczości społecznej. ; W opracowaniu scharakteryzowano również typy podmiotów ekonomii społecznej, zwracając uwagę na ich specyfikę i rodzaj działalności. Opisano także instytucje wsparcia ekonomii społecznej w województwie. Zwrócono uwagę na to, że udany rozwój przedsiębiorczości społecznej w Lubuskiem będzie możliwy wówczas, gdy uda się wypracować rozbudowane sieci współpracy wielosektorowej.

Abstract:

The text presents the aims and tasks of the social economy and includes analysis of its assumptions. It also presents the current status and perspectives of the development of the social economy in the Lubuskie voivodeship. Empirical material was local and regional documents related to this form of entrepreneurship. Attention was paid to the prospects and opportunities for development of this sector in the Lubuskie voivodeship, and barriers to the creation of new jobs within social entrepreneurship were also shown. ; The types of social economy entities were also characterized in the study, paying attention to their specificity and type of activity. The organisations of social economy support in the voivodship are also described. It was pointed out that a successful development of social entrepreneurships in Lubuskie would be possible if the elaborated multisectoral networks could be developed.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:54477

Pages:

145-159

Source:

Relacje. Studia z Nauk Społecznych, tom 4

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information