Object

Title: Good connections: cultural dynamics for social inclusion = Dobre połączenia: dynamika kulturalna na rzecz inkluzji społecznej

Creator:

Capelo, Regina ; Varela, Miguel

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Group publication title:

Relacje, t. 4

Abstract_pl:

W szybko zmieniającym się świecie zmiany strukturalne i stratyfikacja społeczna powodują psychospołeczne i społeczno-kulturowe konsekwencje, wyrażane w formie dyskryminacji i wykluczenia społecznego. Dlatego potrzebne jest stworzenie mechanizmów, które mogą wzmacniać kulturę jako strategię integracji społecznej. Niniejsze opracowanie opisuje dynamikę kultury wykorzystywanej do integracji społecznej, rozwijanej w trudnym kontekście społeczno-gospodarczym. ; Interwencja międzysektorowa, realizowana cotygodniowo, obejmuje cztery główne wydarzenia: karnawał, festiwal kwiatów, dni popularnych świętych i festiwal zbiorów. Interwencja w partnerstwie międzypokoleniowym (rząd regionalny, gmina, rada parafialna, stowarzyszenia rekreacyjne, kulturalne i sportowe, kluby sportowe i inne instytucje publiczne i prywatne) umożliwiła promowanie kultury, informowanie i debatowanie na temat kontekstowych czynników ryzyka oraz praw i obowiązków obywatelskich. ; Realistyczne oczekiwania dotyczące partnerstwa i włączenia społecznego sprzyjały refleksji na temat potencjałów i ograniczeń dynamiki kulturowej w aktualnym kontekście społecznym. Na koniec omówiono działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu i dające możliwości dokonywania indywidualnych, rodzinnych i grupowych interwencji.

Abstract:

Structural changes and social stratification in a rapidly changing world produce psychosocial and socio-cultural consequences that are expressed in mechanisms of discrimination and social exclusion and require the creation of mechanisms that motivate and reinforce culture as a strategy of social inclusion. This study describes the cultural dynamics for social inclusion developed in a vulnerable socio-economic context. ; The intersectoral intervention, structured weekly, involves four major themes: Carnival, flower festival, popular saints and harvest festival. The intervention in intergenerational partnership (regional government, municipality, parish council, recreational, cultural and sporting associations, sports, and other public and private institutions), made it possible to promote culture reinforcement, inform and debate contextual risk factors and prevent risk as a right and duty of citizenship. ; Realistic expectations regarding partnerships and social inclusion promoted reflections on the potentialities and limits of cultural dynamics in the current social context. Finally, issues for the prevention of social exclusion were discussed, generating opportunities for individual, family and group interventions.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:54472

Pages:

75-80

Source:

Relacje. Studia z Nauk Społecznych, tom 4

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information