Object structure

Creator:

Olczak, Agnieszka

Title:

O braku demokracji w edukacji dla demokracji - pozory, zniewolenie i trudne poszukiwanie zmiany = About the lack of democracy in education for democracy - semblances, servitude and difficult search for changes

Group publication title:

Relacje, t. 4

Subject and Keywords:

demokracja ; pozory ; zniewolenie ; dzieciństwo ; democracy ; semblance ; servitude ; childhood

Abstract_pl:

Jednym z kluczowych zadań stojących przed edukacją w demokratycznym społeczeństwie jest przygotowanie obywateli do funkcjonowania w stale zmieniającej się rzeczywistości. Rodzi się pytanie o to, czy można przygotować obywateli do życia w demokratycznym społeczeństwie i w pełni rozumieć demokrację, bez praktykowania demokracji od dzieciństwa? ; Jak chcemy budować demokratyczne społeczeństwo, gdy stale ograniczamy partycypację dzieci, wymuszamy podporządkowanie. Edukacja jest pełna pozorów, zniewolenia, a konserwatyzm w patrzeniu na dziecko, w spostrzeganiu władzy dorosłego - to elementy powszechnie uzasadniające autorytarne relacje. Potrzebna jest zmiana w organizacji edukacji. Potrzebujemy zmienić sposób myślenia o dziecku i roli nauczyciela w procesie edukacji.

Abstract:

One of the key tasks facing education in a democratic society is to prepare citizens to function in a constantly changing reality. This raises the question of whether one can prepare citizens for life in a democratic society and fully understand the mechanisms of democracy without practicing democracy from childhood? ; How do we want to build a democratic society, while constantly limiting children?s participation and forcing them to be subordinated? Education is full of semblances, enslavement, and conservatism in the perception of the child and the adult power is an element that commonly justifies authoritarian relationships. There must be a change in the organization of education. We need to change the way of thinking about the child and teacher in the educational process.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

23-33

Source:

Relacje. Studia z Nauk Społecznych, tom 4

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego