Object structure

Creator:

Appel, Hanna

Contributor:

Gillmeister, Andrzej - red.

Title:

Emiliusz Paulus w podróży po Grecji = Aemilius Paullus tours Greece

Group publication title:

In Gremium, t. 12

Subject and Keywords:

Lucius Aemilius Paulus Macedonicus (227-153 p.n.e.) ; Bitwa 168 p.n.e. pod Pydną ; podróże w starożytności ; Olimpia ; Delfy ; filhellenizm ; fryz płaskorzeźbiony w Delfach ; pobożność Emiliusza Paulusa ; ancient travel ; Olympia ; Delphi ; philhellenism ; relief frieze at Delphi ; Battle of Pydna (168 p.n.e.) ; piety of Aemilius Paullus

Abstract_pl:

Po bitwie pod Pydną jej zwycięski wódz, Lucjusz Emiliusz Paulus, udał się w podróż po Grecji. Świadectwa dotyczące tego wydarzenia znajdujemy u Polibiusza, Liwiusza i Plutarcha. Każdy z tych autorów skupił się na innych aspektach owej podróży. Najobszerniejsza relacja zachowała się w Ab Urbe Condita Liwiusza (45, 27-28) i to głównie ona jest przedmiotem analizy dokonanej przez autorkę artykułu. ; Szczególną uwagę zwraca ona na te fragmenty, które opisują pobyt Emiliusza w Delfach i Olimpii i jego reakcję na widok znakomitych dzieł greckich artystów. Autorka porównuje ze sobą wspomniane relacje autorów starożytnych, z których wynika, że podróż Emiliusza mogła być postrzegana jako kontynuacja akcji militarnej (Polibiusz), inspekcja zwycięskiego wodza (Plutarch) lub po prostu edukacyjna wyprawa miłośnika greckiej sztuki, a ponadto człowieka pobożnego, który w każdym miejscu swej wędrowki składał stosowne ofiary bogom (Liwiusz).

Abstract:

Following the Battle of Pydna, the victorious general Lucius Aemilius Paullus embarked on a trip of Greece . Accounts of the event may be found in Polybius, Livy and Plutarch. Each of them focused on different aspects of that journey. The most extensive surviving report is provided in Livy's Ab Urbe Condita (45, 27-28), which is therefore the basic reference for the analysis conducted by the author in this paper. ; Her particular focus is on the fragments which describe Aemilius' visits to Delphi and Olympia, and his reaction to works of Greek masters. The author compares the above ancient accounts, which show that Aemilius' trip could be perceived as a continuation of a military action (Polybius), an inspection conducted by a victorious general (Plutarch), or simply an educational voyage of an enthusiast of Greek art, but also a pious person who would offer proper sacrifice to gods wherever his journey brought him (Livy).

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

25-38

Source:

In Gremium : studia nad historią, kulturą i polityką, tom 12

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oryginal Object Identifier:

P-2244/II/