Object structure

Creator:

Stępień, Sebastian ; Polcyn, Jan

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

The phenomenon of cyclical fluctuations on the pork market - global perspective = Fenomen wahań cyklicznych na rynku żywca wieprzowego - perspektywa globalna

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Subject and Keywords:

gospodarka współczesna ; fluktuacja produkcji ; analiza empiryczna ; rynek żywca wieprzowego ; wahania cykliczne ; ceny ; podaż ; skala globalna ; contemporary economy ; fluctuation in production ; empirical analysis ; pork meat market ; cyclical fluctuations ; supply ; prices ; global perspective

Abstract_pl:

Celem publikacji jest wskazanie cech i morfologii współczesnego cyklu świńskiego. Postawiono hipotezę, że znany w ekonomii od II połowy XIX wieku cykl świński jest cechą typową także dla współczesnej gospodarki. Jednocześnie twierdzi się, że wahania cykliczne podaży mięsa wieprzowego nie podlegają synchronizacji pomiędzy państwami. Fluktuacje produkcji są specyficzne dla danego kraju i kształtują się pod wpływem lokalnych uwarunkowań. ; Natomiast w przypadku cen żywca wieprzowego charakterystyczna jest duża zbieżność cyklu między poszczególnymi krajami. Zwiększenie wymiany handlowej i integracji gospodarczej krajów prowadzi do ujednolicenia cyklicznych zmian cen. Badaniem objęto gospodarkę światową oraz 8 wybranych krajów o największym udziale w globalnej produkcji i/lub handlu zagranicznym mięsem wieprzowym. Zakres czasowy analizy empirycznej (analiza wahań podaży i cen) dotyczy okresu 1991-2012.

Abstract:

The aim of publication was to recognize the characteristics and morphology of today`s hog cycle. The hypothesis was that known in the economy since the second half of the nineteenth century hog cycle is also a typical phenomenon in the contemporary economy. It is also claimed that cyclical supply changes of pig meat are not synchronized between countries. Fluctuations in production are country-specific and are influenced by local conditions. ; While in the case of pork prices there is a characteristic broad convergence of cycle between countries. Development of world trade exchange and economic integration of groups of countries lead to uniformity of cyclical changes in prices. The study included the world economy and eight selected countries with the largest share in the global production and/or foreign trade. The time range of empirical analysis (analyzing fluctuations in supply and prices) concerned the period 1991-2012.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0046

Pages:

382-396

Source:

Management, vol. 20, no 1 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego