Object structure

Creator:

Tabaczniuk, Tadeusz

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Management of public safety with the use of visual monitoring in the city and county of Walbrzych = Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego na przykładzie miasta i powiatu wałbrzyskiego

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Subject and Keywords:

bezpieczeństwo publiczne ; społeczność lokalna ; monitoring wizyjny ; dane statystyczne ; public safety ; local society ; visual monitoring ; statistical data

Abstract_pl:

Artykuł ukazuje podstawowe uwarunkowania prawne związane z funkcjonowaniem i rodzajami systemów monitoringu wizyjnego. Niniejsze rozważania zawierają próbę diagnozy wpływu stosowania systemów monitoringu wizyjnego na liczbę wszczętych postępowań w oparciu o wskaźnik zagrożenia przestępczością na obszarze miasta i powiatu wałbrzyskiego. Artykuł zawiera badanie komparatystyczne w oparciu o ten wskaźnik w badanym obszarze, Polsce oraz krajach UE.

Abstract:

The paper presents basic legal conditions related to the operation and types of video monitoring systems. These considerations include the attempt to diagnose the impact of the use of video monitoring systems on the number of new cases initiated on the basis of the crime rate in the area of the city and county of Walbrzych. The article contains a comparative study based on this indicator in the studied area, in Poland and the EU countries.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0042

Pages:

321-336

Source:

Management, vol. 20, no 1 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego