Object structure

Creator:

Walecka, Anna

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Determinants of managers' behaviour in a crisis situation in an enterprise - an attempt at model construction = Uwarunkowania zachowań kadry kierowniczej w sytuacji kryzysu w przedsiębiorstwie - próba budowy modelu

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Subject and Keywords:

przedsiębiorstwo ; kryzys w przedsiębiorstwie ; zachowania menedżerów ; determinanty zachowań ; enterprises ; crisis in the enterprise ; managers behaviour ; determinants of behaviour

Abstract_pl:

Kryzys w firmie jest niezwykle trudną sytuacją, z którą kadra kierownicza przedsiębiorstwa musi sobie poradzić. Może ona podjąć różnego rodzaju kroki zaradcze. Począwszy od kroków zachowawczych, umiarkowanych, na bardzo radykalnych skończywszy. Kroki te mogą być skierowane na niwelowanie skutków przeszłości, bądź wychodzące w przyszłość organizacji. ; To, jakiego rodzaju działania menedżerowie podejmą, zależy od wielu czynników, omówionych w niniejszym opracowaniu. Są to czynniki, wynikające z otoczenia organizacji, jego wnętrza, charakteru samej sytuacji kryzysowej, czy osobowości menedżera. W opracowaniu zaproponowano autorski model determinant zachowań kadry kierowniczej w kryzysie.

Abstract:

A crisis in an enterprise is an extremely diffi cult situation which company managers need to deal with. The enterprise may take all kinds of remedial actions. Ranging from conservative measures, through moderate to very radical ones. These steps may be aimed at counteracting the effects of the past or focused on looking towards the future of the organisation. ; The type of actions that managers take depends on many factors discussed in the paper. These factors result from the organisation?s external and internal environment, the nature of the crisis, as well as the manager's personality. The paper proposes an original model of determinants of managers' behaviour in a crisis situation.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0024

Pages:

58-70

Source:

Management, vol. 20, no 1 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego