Object structure

Creator:

Prusak, Rafał

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

The impact of employee competencies management as part of the human capital on the intellectual capital implementing process = Analiza wpływu systemu zarządzania kompetencjami na wybrane elementy kapitału intelektualnego przedsiębiorstw

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Subject and Keywords:

kompetencje pracowników ; kapitał intelektualny ; kapitał ludzki ; workers competences ; human capital ; Intellectual capital

Abstract_pl:

Kompetencje pracowników oraz zarządzanie nimi są elementami dość dobrze opisanymi w literaturze przedmiotu. Współczesne podejście do tych zagadnień musi jednak posiadać szerszy, od tradycyjnego, charakter. Wynika to z istotnych zmian jakie miały miejsce w naukach o zarządzaniu wyrażających się wyraźnym zwiększeniem się roli zasobów niematerialnych. Kapitał intelektualny, jego elementy składowe, powiązania z zasobami przedsiębiorstwa oraz elementami otoczenia stanowią ważny element rozważań strategicznych podejmowanych przez kadry zarządzające nowoczesnych przedsiębiorstw. ; Kompetencje będące swoistym wyrazem potencjału pracowników, ich zdolności do dostrzegania zmian oraz znajdowania rozwiązań - w tym nowym kontekście nabierają jeszcze większego znaczenia. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę analizy wybranych relacji pomiędzy systemem zarządzania kompetencjami a kapitałem intelektualnym oraz nastawieniem do niego kadry kierowniczej.

Abstract:

Competencies of employees and competence management are elements fairly well described in the literature. A modern approach to these issues, however, must have a broader than traditional character. This follows the significant changes that took place in management sciences expressed by an increased role of intangible assets. Intellectual capital, its components, connections with enterprise resources and elements of the environment are an important aspects of the strategic considerations undertaken by management staff in modern enterprises. ; Competences - which are specific expression of the potential of employees, their ability to detect changes and finding solutions - in this new context become even more important. This study attempts to analyze the selected relationships between the competency management system, intellectual capital and the attitude to IC of management staff.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0022

Pages:

27-39

Source:

Management, vol. 20, no 1 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego