Object structure

Creator:

Bodak, Andrzej ; Cierniak-Emerych, Anna ; Gableta, Małgorzata ; Pietroń-Pyszczek, Agata ; Piwowar-Sulej, Katarzyna

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Dilemmas of human potential management, from the viewpoint of employment security = Dylematy gospodarowania potencjałem ludzkim z perspektywy bezpieczeństwa zatrudnienia

Group publication title:

Management, Vol. 20 (2016)

Subject and Keywords:

elastyczność ; formy zatrudnienia ; zmiany pokoleniowe ; zarządzanie projektami ; flexibility ; form of employment ; generational changes ; project management

Abstract_pl:

W opracowaniu - posiłkując się wynikami własnych i cudzych badań empirycznych, dotyczących warunków funkcjonowania człowieka w procesie pracy w ostatniej dekadzie lat dwutysięcznych - podjęto próbę wskazania na dylematy związane z kształtowaniem bezpieczeństwa zatrudnienia. Ponadto skoncentrowano się na przejawach i konsekwencjach dokonującej się zmiany pokoleniowej oraz implikacjach wprowadzania do przedsiębiorstw podejścia projektowego, a zatem idei zarządzania przez projekty. ; Podjętą problematykę rozpatrywano nie tylko przez pryzmat oczekiwań pracowników ale i pracodawców, ukazując występujące w tym zakresie zróżnicowanie. Wyniki zaprezentowanych badań ujawniły zasadność formułowania przez naukę rozwiązań użytecznych w nawiązaniu do wyników monitoringu turbulentnej rzeczywistości gospodarczej oraz postępujących zmian w oczekiwaniach zatrudnionych

Abstract:

In this study - based on the result of own and others empirical research, regarding conditions of person?s functioning in the process of work during the last decade of 2000?s - an attempt of indicating dilemmas connected with shaping of employment security has been made. ; The field of study was approached not only from the perspective of employees and employers, but also with the intent of showing the diversity of solutions adopted in this area The results of presented research have confirmed the validity of solutions postulated by science, in relation to the results of monitoring of the turbulent economic environment and the progressing changes in employees? expectations

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0021

Pages:

8-26

Source:

Management, vol. 20, no 1 (2016)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego