Object structure

Creator:

Misiuro, Tomasz

Contributor:

Rongińska, Tatiana - red.

Title:

Modele selekcji deskryptorów osobowych w badaniach psycholeksykalnych - podejście klasyczne i nierestrykcyjne = The models of personality descriptors selection in psycholexical studies - a classic and nonrestrictive approach

Subtitle:

Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca

Group publication title:

PZN, nr 2/2017

Subject and Keywords:

badania psycholeksykalne ; podejście restrykcyjne ; podejście nierestrykcyjne ; deskryptory osobowe ; psycholexical study ; restrictive approach ; nonrestrictive approach ; personality descriptors

Abstract_pl:

Głównym celem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia dwóch podejść do problemu selekcji deskryptorów osobowych w badaniach psycholeksykalnych: podejścia klasycznego, restrykcyjnego oraz powstałego na bazie jego krytyki podejścia nierestrykcyjnego. Podstawową cechą różnicującą oba modele jest zakres materiału słownego uwzględnianego w trakcie analiz leksykalnych. ; W klasycznym modelu analiz liczba deskryptorów osobowych jest zawężana do słów opisujących wyłącznie stałe dyspozycje. Zwolennicy podejścia nierestrykcyjnego, odwołując się do podstawowych założeń badań leksykalnych, postulują prowadzenie analiz z zastosowaniem pełnego spectrum deskryptorów osobowych, bez pomijania żadnej kategorii leksykalnej. Niniejszy artykuł przedstawiawady i zalety obu podejść oraz ogólne omówienie wyników badań uzyskanych w każdym z nich.

Abstract:

The main purpose of this article is to outline two models of selection of personal descriptors in psycholexical studies: the classic (restrictive) and the nonrestrictive approach. The basic distinguishing feature of both models is the range of word material taken into account during lexical analyzes. In the classic model of analysis, the number of personal descriptors is narrowed down to words that describe only stable dispositions. ; The unrestricted approach, referring to the basic assumptions of lexical research, postulate the using of a full spectrum of personality descriptors without omitting any lexical category. This article presents the advantages and disadvantages of both approaches and a general discussion of the results of the research in each of them.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

163-177

Source:

Psychologiczne Zeszyty Naukowe, nr 2/2017

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego