Object structure

Creator:

Budzicz, Łukasz

Contributor:

Rongińska, Tatiana - red.

Title:

Interpretacja statystyk w artykułach naukowych - wskazówki dla praktyków = The interpretation of the statistical data in scientific papers - advices for practitioners

Subtitle:

Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca

Group publication title:

PZN, nr 1/2017

Subject and Keywords:

wielkość efektu ; istotność statystyczna ; przedziały ufności ; interpretowanie danych statystycznych ; effect size ; statistical significance ; confidence interval ; interpretation of statistical data

Abstract_pl:

Artykuł zawiera informacje o tym, jak interpretować podstawowe dane statystyczne: wskaźniki istotności statystycznej, wielkości efektu i przedziały ufności. Pokazano kilka heurystyk użytecznych przy interpretacji wielkości efektów korelacji r Pearsona, statystyki d Cohena oraz relatywnego ryzyka. Olbrzymia większość pozostałych efektów jest pochodną wyżej wymienionych. Dodatkowo wskazano również, jakie są ograniczenia wybranych wskaźników, szczególnie istotności statystycznej. Artykuł jest pomyślany jako pomoc szczególnie dla psychologów praktyków.

Abstract:

The article contains information how to interpret statistical data: statistical significance, effect size and confidence intervals. Several heuristics are given how to usefully interpret the magnitude of the correlation Pearson's r, Cohen's d and relative risk. The vast majority of other effects is a derivative of the aforementioned. In addition, I also show the limitations of selected indicators, especially statistical significance. This article is intended as an aid especially for psychologists practitioners.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

143-157

Source:

Psychologiczne Zeszyty Naukowe, nr 1/2017

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego