Object

Title: Adolescencja jako fenomen psychospołeczny i grupa wiekowa we współczesnej przestrzeni społeczno-kulturowej i życiowej = Adolescence as a psycho-social phenomenon and an age-related group in the modern socio-cultural and living space

Creator:

Šamne, Anželika V.

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Rongińska, Tatiana - red.

Subtitle:

Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca

Group publication title:

PZN, nr 1/2017

Abstract_pl:

Ten artykuł analizuje współczesne chłopięctwo jako konstrukt kulturowo-historyczny w okresie rozwoju grup społecznych i wiekowych oraz jako zjawisko psychospołeczne. Przedstawiono nowe tendencje psychospołecznego rozwoju współczesnej młodzieży z uwzględnieniem szeregu przemian społecznych i kulturowych końca XX wieku i początku ??? wieku. Charakterystyka sytuacji społecznej dzisiejszej młodzieży jest analizowana w kontekście idei M. Mead o zmianie postfiguratywnych, konfiguratywnych i prefiguratywnych kultur w rozwoju człowieka. ; Pokazano dwie linie analizy społeczno-psychologicznej: socjokulturową fenomenologię chłopięctwa w ontogenezie (jak okres dorastania) oraz rolę w historycznym rozwoju społeczeństwa i kultury (jako grupy społecznej). Przeprowadzono historyczno-psychologiczną, kulturową i społeczno-psychologiczną analizę współzależności problemów młodzieży i kultury. ; Przedstawiono interpretację chłopięctwa kulturowo-historycznego jako subiekta kultury i nosiciela kulturowo-twórczej funkcji w rozwoju ludzkości. Scharakteryzowano rolę młodych ludzi w procesie generowania nowego nurtu kultury i aktualizacji twórczych możliwości człowieka w kontekście bycia nie tylko subiektem przyswojenia, lecz także przekształcania kultury określonych długoterminowych celów nowoczesnego wykształcenia i wychowania.

Abstract:

The article deals with the analysis of the modern adolescence as a cultural and historical construct, a development period, a social and age-related group, as well as a psycho-social phenomenon. New trends of the psycho-social development of the present-day youth associated with a set of socio-cultural transformations of the late XX and the early ??? centuries have been examined. The features of the social conditions of the development of the present-day youth have been analysed in the context of M. Mead's ideas regarding the mutual substitution of post-figurative, co-figurative and pre-figurative cultures during the development of the mankind. ; Two lines of the socio-psychological analysis have been implemented: the socio-cultural phenomenology of adolescence in its ontogenesis (as an age-related period); the role of adolescence in the historical development of the society and the culture (as a social and age-related group). A history-dependent psychological, cultural and socio-psychological analysis of the interdependence problem regarding the development of youth and culture has been presented. The constraints of the traditional paradigm of adolescence have been critically analysed. ; A culture-dependent historical interpretation of adolescence as a subject of culture and a medium of culture-creating function during the development of the mankind has been presented. The role of the younger generation in the process of giving rise to something new in the culture and in the actualization of the humanity's creative endeavour has been characterized. In the context of young people's ability to be the subject not only of the acquisition, but also of the transformation of culture, long-term goals of the modern education and upbringing have been defined.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:54340

Pages:

77-87

Source:

Psychologiczne Zeszyty Naukowe, nr 1/2017

Language:

rus

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

This page uses 'cookies'. More information