Object structure

Creator:

Cyrkot, Tomasz ; Gawęda, Łukasz ; Szczepanowski, Remigiusz

Contributor:

Rongińska, Tatiana - red.

Title:

Wywiad ustrukturyzowany w ocenie zaburzeń psychotycznych na przykładzie kwestionariusza SANS i SAPS = Structured clinical interviews for assessing psychotic disorders: diagnosis examples with SANS and SAPS questionnaires

Subtitle:

Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca

Group publication title:

PZN, nr 2/2016

Subject and Keywords:

wywiad ustrukturyzowany ; zaburzenia psychotyczne ; skale diagnostyczne SANS i SAPS ; structured interview ; psychotic disorders ; SANS and SAPS scales

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono problematykę użycia wywiadów ustrukturyzowanych w diagnozie zaburzeń psychotycznych. W szczególności omówiono popularne wśród diagnostów narzędzia diagnostyczne w postaci Skali Oceny Objawów Negatywnych (SANS) i Skali Oceny Objawów Pozytywnych (SAPS), łączących technikę wywiadu ustrukturyzowanego oraz metody pomiaru symptomów psychozy na skali diagnostycznej. ; Przedstawiono krótko charakterystykę powyższych narzędzi, opisano przykładowe pozycje kwestionariuszy oraz zaprezentowano podstawowe właściwości psychometryczne. Omówiono również trudności użycia narzędzi SANS i SAPS, wynikające z wielowymiarowego aspektu doświadczenia psychotycznego.

Abstract:

This articles presents structured interviews and their usage in the diagnosis of psychotic disorders. The authors mainly discussed popular diagnostics tools such as Scale of Assessment for Negative Symptoms (SANS) and Scale of Assessment for Positive Symptoms (SAPS) that are combinations of structured interview technique and scale-based measurements of psychotic symptoms. ; We briefly presented characteristics of both scales, their psychometric properties as well as distinctive questionnaire items. Difficulties of using SANS and SAPS resulting from multidimensional aspects of psychotic experience were also discussed.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

157-172

Source:

Psychologiczne Zeszyty Naukowe, nr 2/2016

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego