Object structure

Creator:

Rongińska, Tatiana ; Vodopyanova, Natalia E.

Contributor:

Rongińska, Tatiana - red.

Title:

Poczucie alienacji w zespole wypalenia zawodowego = Alienation in the context of professional burnout

Subtitle:

Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca

Group publication title:

PZN, nr 2/2016

Subject and Keywords:

syndrom wypalenia zawodowego ; poczucie alienacji w pracy ; przeżywanie sensu i subiektywnego znaczenia pracy ; poczucie sensowności ; pustka egzystencjalna ; wyobcowanie ; professional burnout syndrome ; the feeling of alienation in professional environment ; the experience of activity meaning and subjective significance ; the feeling of activity meaning loss ; existential void ; isolation

Abstract_pl:

Celem artykułu jest analiza zjawiska alienacji występującego w środowisku pracy. Zaprezentowano źródła wiedzy psychologicznej na temat fenomenu alienacji, przedstawiono definicje pojęcia, pokazano złożony charakter zjawiska i jego podstawowe składniki. Objawy poczucia alienacji omówiono w kontekście rozwoju objawów syndromu wypalenia zawodowego. ; Szczególną uwagę zwrócono na wzrastający dystans, wyobcowanie i poczucie bezsensowności wykonywanych działań, pojawiające się w ostatnich fazach rozwoju syndromu. Zaproponowano kilka działań profilaktycznych ukierunkowanych na obniżenie poziomu poczucia alienacji w pracy i na przeciwdziałanie rozwojowi pustki egzystencjalnej.

Abstract:

The aim of the paper is to analyze the phenomenon of psychological alienation (estrangement) in professional environment. The sources of psychological knowledge in the field of alienation are presented, and the complex nature of the phenomenon as well as its main components are shown. The manifestations of alienation feeling are represented in the context of professional burnout syndrome development. ; Special attention is paid to the growing distance, estrangement and the experience of activity meaninglessness which appear at the last burnout syndrome development stages. Some preventive measures aimed to reduce the level of alienation in professional environment and resist the development of existential void are offered.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

145-155

Source:

Psychologiczne Zeszyty Naukowe, nr 2/2016

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego