Object structure

Creator:

Jarecka, Karolina

Contributor:

Rongińska, Tatiana - red.

Title:

Zmiany hormonalne u kobiet w wieku średnim a ich funkcjonowanie psychospołeczne = Hormonal changes in women of middle age and their psychosocial functioning

Subtitle:

Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca

Group publication title:

PZN, nr 2/2016

Subject and Keywords:

kobiety ; średnia dorosłość ; menopauza ; zmiany hormonalne ; zmiany psychospołeczne ; women ; middle adulthood ; menopause ; hormonal changes ; psychosocial changes

Abstract_pl:

Rozwój kobiet w średniej dorosłości związany jest z właściwymi dla tego okresu życia zmianami hormonalnymi prowadzącymi do menopauzy. Menopauza, pomimo że stanowi jeden z okresów cyklu płciowego, zwykle łączona jest ze starzeniem się i tym samym oceniana jako niekorzystnydla kobiet "wariant normy" - okres wielu strat. Czynniki psychospołeczne: poczucie kryzysu wieku średniego, niesprzyjające społeczno-kulturowe warunki życia oraz negatywna postawa wobecmenopauzy wydają się równie istotnym obciążeniem jak czynniki hormonalne, decydując o przebiegu okresu średniej dorosłości i nasileniu objawów menopauzalnych.

Abstract:

The development of women in middle adulthood is associated with appropriate, for this period of life, hormonal changes leading to menopause. Menopause, although it is one of the natural and inevitable stages in a woman's life, is usually combined with aging and therefore assessed as an unfavorable "standard variant" - a period of many losses. Psychosocial factors: a sense of middle age crisis, unfavorable socio-cultural conditions of life and the negative attitude towards menopause seem to be as important a burden as hormonal factors, deciding on the course of the middle adulthood period and the intensity of menopausal symptoms.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

51-65

Source:

Psychologiczne Zeszyty Naukowe, nr 2/2016

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego