Object structure

Creator:

Mróz, Anna

Contributor:

Rongińska, Tatiana - red.

Title:

Idea integralności w rozwoju człowieka dorosłego = The idea of integrity in adults development

Subtitle:

Człowiek w całokształcie życia: rodzina - edukacja - praca

Group publication title:

PZN, nr 2/2016

Subject and Keywords:

rozwój człowieka ; integralność rozwojowa ; zdrowie psychiczne ; wielokierunkowe zmiany rozwojowe ; human development ; developmental integrity ; mental health ; multidimensional developmental changes

Abstract_pl:

Teorie reprezentujące model wielokierunkowych zmian rozwojowych proponują złożone podejście do problematyki integralności w rozwoju osób dorosłych. Integralność rozumiana jest jako spójność funkcjonowania różnych elementów struktury psychicznej. Nie może być ona jednak utożsamiana z synchronią rozwoju. Integralność zakłada bowiem jedność struktury psychicznej, działającej jako system. ; Oznacza to, że zmiana każdego z jej elementów powoduje zmianę całości wewnętrznego środowiska psychicznego. Autorzy niektórych teorii psychologicznych postrzegają integralność jako niezbędny warunek zdrowia psychicznego i dojrzałości człowieka. Są to teorie zarówno z obszaru psychologii poznawczo-rozwojowej, jak i psychologii narracyjnej. ; Specjalną rolę w tym ujęciu integralności odgrywa teoria dezintegracji pozytywnej autorstwa K. Dąbrowskiego, w której podkreślona jest odmienność procesów integracji od integralności psychicznej. Co więcej, procesy dezintegracyjne mogą być bardzo pomocne w osiąganiu stanu wewnętrznej integralności.

Abstract:

Psychological theories that represent the model of multidimentional developmental changes offer a complicated approach to the problem of integrity in adults development. Integrity is defined as the coherence of functioning of different elements of mental structure. However, it must be differentiated from developmental synchrony. Integrity implies unity of the structure working as a system. ; That means, a change of each of its elements causes a change of the whole inner mental environment. Authors of some psychological theories expect integrity to be a precondition for mental health and human maturity. The theories represent cognitive-developmental psychology, as well as narrative psychology. ; K. Dabrowski's theory of positive disintegration plays the special role in this concept, as it underlines that integration and integrity are not the same mental processes. Moreover, disintegrative processes can be very supportive for achievement of the state of inner integrity.

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

27-35

Source:

Psychologiczne Zeszyty Naukowe, nr 2/2016

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego