Object structure

Creator:

Rolka, Elżbieta ; Berk, Paulina ; Klach-Chęcmanowska, Karolina ; Kosiorek, Milena ; Żołnowski, Andrzej C.

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych jako potencjalne źródło metali ciężkich w glebach = A reclaimed municipal waste landfill as a potential source of heavy metals in soils

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 49 (2018)

Subject and Keywords:

składowisko odpadów komunalnych ; rekultywacja ; metale ciężkie ; zanieczyszczenie gleb ; municipial waste landfill ; reclamation ; heavy metals ; soil pollution

Abstract_pl:

Celem pracy była ocena oddziaływania zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych w gm. Dywity (woj. warmińsko-mazurskie) na występowanie w glebach metali ciężkich. W ramach podjętych badań z czaszy składowiska i jego okolic pobrano 16 prób gleby. ; Próby pobierano zgodnie z kierunkami stron świata w odległości 5, 10 i 15 m od czaszy lub rowu opaskowego. W trakcie analiz laboratoryjnych oznaczono zawartość wybranych metali ciężkich (Fe, Cu, Zn, Mn, Pb, Cr, Ni, Co i Cd), zarówno ich form całkowitych i przyswajalnych. Uzyskane wyniki wskazują na duże zróżnicowanie zawartości pierwiastków w analizowanej glebie, co było zależne od badanego metalu jak również od lokalizacji miejsca poboru i odległości od składowiska. ; Największą koncentrację większości oznaczonych metali ciężkich wykazano w glebie pobranej po północnej stronie składowiska, zlokalizowanej przy wjeździe na teren badanego obiektu. Wykazano liczne ujemne zależności między zawartością metali ciężkich a wzrastającą odległością od składowiska. Pomimo tych obserwacji nie stwierdzono przekroczenia przyjętych norm (Dz. U. 2016 r. poz. 1395) w zakresie zanieczyszczenia gleby analizowanymi pierwiastkami śladowymi.

Abstract:

The purpose of this study has been to evaluate the impact of a reclaimed municipal waste landfill, situated in the District of Dywity (the Province of Warmia and Mazury), on the presence of heavy metals in soils. To this aim, from the landfill cap and from the area adjacent to the landfill were taken 16 samples. ; Samples were collected according to the geographical directions, at a distance of 5, 10 and 15 m from the cap or from the drainage ditch. Laboratory analyses were performed to determine concentrations of selected heavy metals (Fe, Cu, Zn, Mn, Pb, Cr, Ni, Co and Cd), both as total amounts and available forms. The results show large variation in the content of the above elements in the analysed soil, which depended on a given metal as well as the location of a sampling site and distance to the landfill. ; The highest concentrations of most of the determined heavy metals were detected at the north side that is located at the entrance to the landfill premises. Numerous negative correlations were revealed between the increasing distance to the landfill and the content of certain heavy metals. Despite these observations, the binding standard values (Journal of Law from 2016, item 1395) with regard to soil contamination with the analysed trace elements were not exceeded.

Description:

zeszyt 49 ukazał się jako nr 169 serii głównej ; nr 49-52 tytuł: Quaterly of Environmental Engineering and Design ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.5604/01.3001.0012.2177

Pages:

93-108

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 49

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego