Object structure

Creator:

Kot-Niewiadomska, Alicja

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Złoża kopalin w systemie planowania przestrzennego województwa lubuskiego = Minerals deposits in spatial planning system of Lubuskie Voivodeship

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 49 (2018)

Subject and Keywords:

ochrona złóż kopalin ; województwo lubuskie ; planowanie przestrzenne ; protection of minerals deposits ; lubuskie voivodeship ; spatial planning

Abstract_pl:

W województwie lubuskim pozytywnie ocenić należy działania w zakresie ochrony złóż kopalin podejmowane zarówno w obowiązującym, jak i projektowanym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa. Zapisy tych dokumentów powinny być jednak we właściwy sposób transponowane do dokumentów szczebla gminnego. W tym zakresie wiele z analizowanych gmin powinno dokonać aktualizacji studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie prowadzenia w ich granicach ewentualnej działalności górniczej. Jest to zagadnienie o tyle istotne, iż gminne dokumenty z zakresu planowania przestrzennego - zgodnie z polskim prawem - w chwili obecnej stanowią właściwie jedyne narzędzie ochrony nie eksploatowanych złóż kopalin.

Abstract:

Activities related to the protection of mineral deposits in Lubuskie Voivodeship, should be evaluated positively both in the current and projected Voivodeship Spatial Development Plan. Furthermore, the arrangements from this document should be transported in to local (community) spatial planning documents. In this regard, many of the analyzed communes, should update their Study of Conditions and Directions of Spatial Management in the scope of possible mining activity. This is a significant issue because the legal instruments of unexploited mineral resources protection, in accordance with Polish law, at the moment are stated only in spatial planning documents.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 49-52 tytuł: Quaterly of Environmental Engineering and Design ; zeszyt 49 ukazał się jako nr 169 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.5604/01.3001.0012.2176

Pages:

80-93

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 49

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego