Object structure

Creator:

Andrzejewska, Ewelina ; Bazan-Krzywoszańska, Anna ; Skiba, Marta ; Stępkowska, Ewelina

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Analiza powiązań strukturalnych Dzielnicy Nowe Miasto w Zielonej Górze = Analysis of structural structures of the District New City in Zielona Góra

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 49 (2018)

Subject and Keywords:

planowanie przestrzenne ; miejski zespół usługowy ; analiza dostępności usług ; spatial planning ; urban service system ; analysis of service availabil

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono strukturalną analizę uwarunkowań pod względem liczby mieszkańców i ich dostępu do podstawowych usług. Analizą objęto część miasta (Dzielnica Nowe Miasto) włączonego z dniem 1 stycznia 2015 roku do obszaru administracyjnego gminy Zielona Góra i potencjalne możliwości rozwoju efektywności miejskiej. W artykule wzajemne powiązania w systemie miejskim, opisano jako przepływy związane z alokacją ludzi, przyjmując że struktura systemu zawiera w sobie rozłożenie przestrzenne elementów, sposób ich stałych powiązań i zmienne się w czasie interakcje między nimi.

Abstract:

The article presents a structural analysis of determinants in terms of the number of inhabitants and their access to basic services. The analysis covered the part of the city (District Nowe Miasto) included on January 1, 2015 into the administrative area of the commune of Zielona Góra and the potential for the development of urban efficiency. In the article, mutual relations in the urban system are described as flows related to the allocation of people, assuming that the structure of the system includes the spatial distribution of elements, the manner of their constant relations and the time-varying interactions between them.

Description:

zeszyt 49 ukazał się jako nr 169 serii głównej ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 49-52 tytuł: Quaterly of Environmental Engineering and Design

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.5604/01.3001.0012.2173

Pages:

49-61

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 49

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego