Object structure

Creator:

Chudecka, Justyna ; Sammel, Adam ; Tomaszewicz, Tomasz

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Ocena potencjalnej przydatności gleb murszastych Równiny Odrzańsko-Zalewowej jako siedliska leśnego z zastosowaniem indeksu trofizmu gleb leśnych = Assessment of potential usefulness of muck soils of the Odrzańsko-Zalewowa Plain as forest habitat with using of forest soil trophism index

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 49 (2018)

Subject and Keywords:

zalesianie ; gleby murszaste ; indeks trofizmu gleb leśnych (ITGL) ; forestation ; muck soils ; forest soil trophism index (ITGL)

Abstract_pl:

Celem pracy była ocena potencjalnej przydatności gleb murszastych Równiny Odrzańsko-Zalewowej, należących do V klasy gruntów ornych, jako siedlisk leśnych z wykorzystaniem Indeksu Trofizmu Gleb Leśnych (ITGL). W okresie prowadzenia badań były one użytkowane rolniczo. Według klasyfikacji bonitacyjnej odpowiadały one siedlisku lasu mieszanego. Według klasyfikacji typologicznej i wartości ITGL były to siedliska lasów mieszanych i lasów.

Abstract:

The aim of the study was to evaluate the potential usefulness of muck soils of the Odrzańsko-Zalewowa Plain, belonging to V class of arable land, as forest habitats with using of Forest Soil Trophism Index (ITGL). During the study period these soils were used in agriculture. According to bonitation classification, they corresponded to habitat of a mixed forest. According to typological classification and ITGL values, these soils were habitats of mixed forests and forests.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; nr 49-52 tytuł: Quaterly of Environmental Engineering and Design ; zeszyt 49 ukazał się jako nr 169 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.5604/01.3001.0012.2171

Pages:

28-38

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 49

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego