Object structure

Creator:

Słobodzian-Ksenicz, Oryna ; Jasiewicz, Marzena ; Polus, Dominik

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych w województwie lubuskim w latach 2010-2015 = Actions for greenhouse gas emission reductions in the Lubuskie province in the years 2010-2015

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 49 (2018)

Subject and Keywords:

gazy cieplarniane ; redukcja emisji ; dofinansowanie ; inwestycje proekologiczne ; Lubuskie ; greenhouse gases ; emission reduction ; funding ; ecological investments ; lubuskie voivodeship

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono wyniki analizy przeprowadzonej metodą desk research źródeł finansowania przedsięwzięć w obszarze ochrony powietrza I redukcji emisji GHG w latach 2010-2015 w województwie lubuskim. WFOŚiGW oraz LRPO są wiodącymi instytucjami finansującymi główne inwestycje oraz realizującymi zadania w obszarze ochrony powietrza i redukcji emisji GHG. Efektem realizacji inwestycji jest coraz większy udział energii z OZE oraz obniżanie emisji zanieczyszczeń powstających w procesach, które generują największe ilości GHG i ich prekursorów.

Abstract:

The results of the analysis - using desk research - funding projects in the area of air protection and reduction of GHG emissions in 2010-2015 in Lubuskie. WFOŚiGW and LRPO are the leading financing institutions major investments and carrying out tasks in the area of air protection and reduction of GHG emissions. The result of the investment is increasing the share of renewable energy and reducing emissions of pollutants generated in the processes that generate the largest amount of GHG and their precursors.

Description:

zeszyt 49 ukazał się jako nr 169 serii głównej ; nr 49-52 tytuł: Quaterly of Environmental Engineering and Design ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.5604/01.3001.0012.2170

Pages:

12-27

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 49

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego