Object structure

Creator:

Trojanowska, Marzena ; Świetlik, Ryszard

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Ocena narażenia środowiskowego na Cr, Cu, Pb, Ni oraz Zn obecne w pyłach miejskich = Evaluation of environmental exposure to Cr, Cu, Pb, Ni and Zn present in urban dusts

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 47 (2017)

Subject and Keywords:

ryzyko zdrowotne ; metale ciężkie ; indeks zagrożenia ; health risk ; heavy metals ; hazard index

Abstract_pl:

W pracy dokonano oceny narażenia środowiskowego mieszkańców miast na metale ciężkie, obecne w pyłach miejskich. Badania skoncentrowano na całożyciowym narażeniu osoby dorosłej oraz dziecka na Cr, Pb, Ni, Cu i Zn. W ocenie ryzyka zdrowotnego uwzględniono narażenie drogą pokarmową, inhalacyjną i dermalną. ; Szacowanie zagrożeń przeprowadzono w oparciu o metodę zalecaną przez Amerykańską Agencję Ochrony Środowiska (US EPA). Wyznaczone wartości indeksów zagrożenia, charakteryzujących ryzyko zdrowotne wykazały, że największe zagrożenie występuje na skutek przypadkowego wprowadzania substancji toksycznych drogą pokarmową. ; W mniejszym stopniu o zagrożeniu decyduje wnikanie metali przez skórę człowieka, natomiast w najmniejszym wnikanie drogą inhalacyjną. Zgodnie z przyjętym scenariuszem narażenia mieszkańca bardziej zagrożoną populacją są dzieci, dla których uzyskano większe wartości indeksów zagrożenia.

Abstract:

The paper assesses the environmental exposure of urban dwellers to heavy metals present in urban dusts. The research was focused on lifelong exposure of an adult and a child to chromium, lead, nickel, copper and zinc. The assessment of health hazard included exposure by digestion, inhalation and skin contact. ; The hazard estimation was carried out using a method recommended by the American Environmental Protection Agency (US EPA). The determined hazard index values characterizing a health risk have shown that the highest hazard results from accidental unintentional intake of toxic substances. ; Skin penetration by metals is much less hazardous, whereas inhalation is least hazardous. According to the accepted scenario of human exposure, children are most at risk compared to other populations considered. The hazard index values obtained for them were the highest.

Description:

zeszyt 47 ukazał się jako nr 167 serii głównej ; nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

88-100

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 47

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego