Object structure

Creator:

Plesiński, Karol

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Analiza rozmycia dna cieku poniżej bystrza o zwiększonej szorstkości (przykład z potoku Poniczanka w miejscowości Ponice) = Gravel bed river scouring analysis downstream of block ramp (example from the Poniczanka stream in Ponice village)

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 47 (2017)

Subject and Keywords:

rozmycie dna ; wzory empiryczne ; bystrze o zwiększonej szorstkości ; Poniczanka (potok) ; scouring depth ; empirical formulas ; block ramp ; Poniczanka stream

Abstract_pl:

Praca dotyczy rozmycia nieumocnionego dna cieku poniżej bystrza o zwiększonej szorstkości na potoku Poniczanka w miejscowości Ponice. Obliczono głębokość rozmycia dna poniżej budowli wykorzystując formuły empiryczne różnych autorów. Wyniki obliczeń zweryfikowano z rezultatami pomiarów terenowych, typując formuły, których uzyskane wyniki były o największej zgodności z obserwacjami terenowymi, jak i te o najgorszej ; Celem pracy jest weryfikacja formuł obliczeniowych głębokości rozmycia dna poniżej bystrza na podstawie wyników badań terenowych. Stwierdzono, że zależności empiryczne służące do obliczenia głębokości rozmycia dna poniżej bystrza są niedokładne, ale mogą służyć do analizy porównawczej.

Abstract:

The work describes the scouring process downstream of boulder block ramps on Poniczanka Stream in Ponice village. The depth of the down-stream scouring rate was calculated using empirical formulae due to different authors. The results of the calculations were verified basing on the field measurements. Finally only those formulae which results were most consistent with field observations and those with were the worst consistent with field observations are presented along a paper. ; Thus the aim of the study was to verify the existing formulae of the scouring depth calculation downstream of block ramp hydraulic structure on the basis of the results of field research. It was found that the empirical relationships for calculating the scouring depth in observed case are not satisfied enough, however they can be used for comparative analysis for designers.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 47 ukazał się jako nr 167 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

77-87

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 47

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego