Object

Title: Możliwości oceny cechy lokalizacji nieruchomości jako elementu rynku lokalnego, w oparciu o dane z rejestrów geodezyjnych = Possibilities of location evaluation for property as an element of local market, on the basis of land register data

Creator:

Zyga, Jacek

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 47 (2017)

Abstract_pl:

Artykuł jest częścią szerszych badań na temat praktycznej przydatności publicznych rejestrów składających się na państwową bazę danych o nieruchomościach w poszczególnych zadaniach związanych z wyceną nieruchomości. Zawiera on wyniki, przedstawionej w tytule, analizy przydatności danych zawartych w rejestrze ewidencji gruntów, rejestrze cen i wartości oraz innych rejestrów publicznych związanych pośrednio z nieruchomościami, w ocenie kluczowego dla nieruchomości parametru, jakim jest szeroko rozumiana lokalizacja. ; Parametr ten ze swej istoty jest parametrem o charakterze jakościowym. W wycenach masowych pojawia się jednak skłonność do uproszczenia jego oceny poprzez zastosowanie ocen opartych na funkcji cech ilościowych. Zbadano zatem możliwości dokonywania ocen jakościowych poprzez wykorzystanie informacji, zawartych bezpośrednio w bazach danych katastralnych (według obowiązującego obecnie nazewnictwa w bazach rejestru ewidencji gruntów i powiązanego z nim rejestru cen i wartości nieruchomości) oraz bazach danych kartograficznych. ; Wykazano, że działanie takie, wykorzystujące zasady badania podobieństwa nieruchomości, jest możliwe, i że dane zawarte w wyżej wymienionych rejestrach są użyteczne dla tego sposobu oceniania lokalizacji.

Abstract:

The article is a part of wider research on practical usefulness of public land registers, creating governmental real estate?s database, in several tasks connected with property appraisal. It shows results of the mentioned above analysis of usefulness of data, contained in land register, property price and value register and other public registers directly connected with real estate's, in evaluating of generally grasped location - key parameter of properties. ; Location as a property feature, due to its essence, is a quality parameter. But mass appraisals show tendency to simplifying its evaluation, by using assessments based on the function of quantity features. Therefore the possibility of quality assessing, with use of information contained directly in cadastre databases (in the contemporary terminology cold as land register, property price and value register and other public registers) as well as cartographic data, was investigated. Results of the experiment show that demonstrated way of searching, using the rules of real estate similarity survey, is possible and data contained in mentioned databases are useful in this kind of location assessment.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 47 ukazał się jako nr 167 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:zbc.uz.zgora.pl:51498

Pages:

47-60

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 47

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

This page uses 'cookies'. More information