Object structure

Creator:

Pawłowski, Krzysztof ; Nakielska, Magdalena ; Buchaniec, Dariusz

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Czynniki kształtujące wartość zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP dla budynków o niskim zużyciu energii = Factors affecting the demand value for non-renewable primary energy EP in low energy buildings

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 46 (2017)

Subject and Keywords:

energia nieodnawialna ; energia pierwotna ; zużycie energii ; budynek niskoenergetyczny ; non-renewable energy ; primary energy ; energy consumption ; low energy building

Abstract_pl:

W celu osiągnięcia standardu "budynku o niskim zużyciu energii" należy opracować charakterystykę energetyczną budynku dążąc do minimalnej wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP. Analiza budynku w zakresie oszczędności energii dotyczy parametrów cieplnych przegród zewnętrznych, sprawności instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji i przygotowania c.w.u. oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii. W pracy przedstawiono analizę wybranych czynników kształtujących wskaźnik EP budynków istniejących i nowoprojektowanych oraz sformułowano wnioski praktyczne.

Abstract:

In order to achieve the standard of a low energy building it is needed to define the energy characteristics of the building with t-aiming at the minimal value of primary energy demand factor EP. The analysis of a building for energy saving concerns thermal parameters of external heat partitions, central heating installation efficiency, ventilation and hot water installation as well as using renewable energy sources. In this work there is an analysis of selected factors affecting PE factor in existing and new-designed buildings and there are valuable practical conclusions formulated.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 46 ukazał się jako nr 166 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

104-111

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 46

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego