Object structure

Creator:

Karsznia, Krzysztof ; Podawca, Konrad

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Koncepcja zastosowania technologii światłowodowej w geodezyjnym monitoringu obiektów inżynierskich = An application concept of the fibre-optical technology in geodetic monitoring of engineering objects

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 46 (2017)

Subject and Keywords:

monitoring geodezyjny ; monitoring fizykalny ; systemy geoinformacyjne ; baza danych ; geodetic monitoring ; physical monitoring ; geoinformation systems ; database

Abstract_pl:

Monitoring stanu konstrukcji budowlanych oraz różnych obiektów terenowych stanowi jedno z głównych zagadnień współczesnej inżynierii. Wykorzystanie technologii, dzięki którym możliwe jest prowadzenie monitoringu inżynierskiego daje możliwość zbudowania zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem łączącego rozwiązania instrumentalne z geoinformacyjnymi. ; W badaniu konstrukcji budowlanych, wykorzystywany jest głównie fizykalny monitoring stanu obiektu - tzw. SHM ("Structural Health Monitoring") jak również technologie monitoringu geodezyjnego - tzw. GMS ("Geodetic Monitoring Systems"). Postęp technologiczny w dziedzinie teleinformatyki oraz automatyki otworzył nowe możliwości dla stosowania tychże systemów również na innych obiektach, często o dużych rozmiarach. ; Bazując na istniejącym stanie wiedzy oraz poziomie technologicznym, w artykule zaproponowana została koncepcja integracji podejścia fizykalnego z geodezyjnym (metrologicznym) w celu opracowania założeń przydatnych do dalszej budowy eksperckiego systemu zarządzania ryzykiem.

Abstract:

Monitoring of structures and other different field objects undoubtedly belongs to the main issues of modern engineering. The use of technologies making it possible to implement structural monitoring makes it possible to build an integrated risk management approach combining instrumental solutions with geoinformation systems. ; In the studies of engineering structures, there is physical monitoring mainly used for examining the physical state of the object - so-called SHM ("Structural Health Monitoring"). However, very important role is also played by geodetic monitoring systems (GMS). The progress observed in the field of IT and automatics has opened new possibilities of using integrated systems on other, often large-scale objects. ; Based on the current state-of-the-art, the article presents the concept of integration approaches of physical and geodetic monitoring systems in order to develop useful guidelines for further construction of an expert risk management system.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 46 ukazał się jako nr 166 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

60-74

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 46

Language:

pol ; eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego