Object structure

Creator:

Skiba, Marta ; Rzeszowska, Natalia

Contributor:

Greinert, Andrzej - red.

Title:

Warianty poprawy efektywności energetycznej budynku szkolnego w Słubicach = Options to improve the energy efficiency of the building of a primary school in Słubice

Group publication title:

ZN UZ IŚ, nr 46 (2017)

Subject and Keywords:

efektywność energetyczna ; audyt energetyczny ; szkoła ; OZE ; energy efficiency ; energy audit ; school ; RES

Abstract_pl:

Jednym z pięciu dalekosiężnych celów Unii Europejskiej jest zmiana klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii. Pierwszym etapem działań obejmujących realizację tego zadania jest ograniczenie zapotrzebowania na energię do minimum przez budynki do 2020 r., a w przypadku budynków użyteczności publicznej do 2019 r. ; Celem niniejszego artykułu jest poszukiwanie optymalnego sposobu doprowadzenia charakterystyki energetycznej istniejącej szkoły do poziomu umożliwiającego realizację założeń polityki energetycznej Unii Europejskiej. ; Wykonano analizę stanu istniejącego budynku szkoły oraz przedstawiono propozycję wariantów jego głębokiej termomodernizacji w celu dostosowania poszczególnych parametrów charakterystyki energetycznej do aktualnych wytycznych określonych w Warunkach Technicznych. Jedną z możliwych dróg poprawy efektywności energetycznej szkoły jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jako środka poprawiającego charakterystykę energetyczną w zakresie energii pierwotnej Ep, drugą - optymalizacja wydawania środków finansowych na cele remontowe.

Abstract:

Climate change and sustainable energy use is one of the five long-term objectives of the European Union. The first stage of the activities involving the implementation of this task is to reduce energy consumption of buildings to a minimum by 2020 and, in the case of public buildings by 2019. ; The purpose of this article is a search for the optimal way of bringing the energy performance of an existing school to a level that enables implementation of the objectives of the European Union energy policy. ; An analysis of the current condition of the existing school building has been carried out and options of its deep thermal upgrading has been proposed to adjust each parameter the energy performance to current guidelines specified in the technical conditions. One of the possible ways to improve the energy efficiency of the school is the use of renewable energy sources as a means of improving energy characteristics in terms of primary energy PE, the other one - optimization of renovation spending.

Description:

nr 5-11 tytuł: Politechnika Zielonogórska - Zeszyty Naukowe ; nr 1-4 tytuł: Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jurija Gagarina w Zielonej Górze - Zeszyty Naukowe ; seria główna: Zeszyty Naukowe ; zeszyt 46 ukazał się jako nr 166 serii głównej

Publisher:

Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

36-47

Source:

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Tom 46

Language:

eng ; pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego