Object structure

Creator:

Dzikuć, Maciej

Contributor:

Skalik, Jan - red. ; Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red.

Title:

Environmental management with the use of LCA in the Polish energy system = Zarządzanie środowiskowe z wykorzystaniem analizy LCA w polskim systemie energetycznym

Group publication title:

Management, Vol. 19 (2015)

Subject and Keywords:

ocena cyklu życia (istnienia) ; energia elektryczna ; Ekologia ; węgiel ; elektrownie ; life cycle assessment (LCA) ; electricity ; ecology ; coal ; power plants

Abstract_pl:

W artykule przedstawiono ocenę cyklu życia (Life Cycle Assessment - LCA) oraz wskazano na jej zalety podczas analizy wpływu na środowisko wytwarzania energii elektrycznej. W artykule wskazano również na kierunki rozwoju polskiego sektora energetycznego oraz wskazano na konieczność określania zagrożeń środowiskowych związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej. ; Wykorzystanie węgla kamiennego oraz brunatnego jako podstawowego paliwa powoduje znaczne obciążenie środowiska. Przeprowadzono również analizę za pomocą metody LCA na podstawie danych uzyskanych z dwóch polskich elektrowni. Wyniki badań porównano oraz wskazano na przyczynę występujących różnic w osiągniętych wynikach. W artykule określono działania, które przyczyniły się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko, mającego miejsce podczas wytwarzania energii elektrycznej.

Abstract:

The article presents an assessment of the Life Cycle Assessment (LCA) and pointed out its advantages in the analysis of the environmental impact of electricity generation. The article also points to the direction of development of the Polish energy sector and pointed out the need to determine the environmental risks associated with the production of electricity. ; The use of coal and lignite as the primary fuel causes a significant burden on the environment. An analysis by the method of LCA based on data obtained from two Polish power plants. The results were compared and identified the cause of the existing differences in the results obtained. The article sets out the actions that contributed to reduce the negative impact on the environment, taking place during the production of electricity.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.1515/manment-2015-0007

Pages:

89-97

Source:

Management, vol. 19, no 1 (2015)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego