Object structure

Creator:

Majchrzak, Jerzy Piotr (1940-2011)

Contributor:

Szczegóła, Hieronim (1931- ) - red.

Title:

Problemy upowszechniania kultury w dokumentach wojewódzkiej instancji PZPR w Zielonej Górze w latach 1950-1956

Subtitle:

Reformacja na polskich ziemich zachodnich. W 500-lecie urodzin Marcina Lutra

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 14

Subject and Keywords:

Zielona Góra - Polska Zjednoczona Partia Robotnicza ; PZPR (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza) ; kultura ; dokumenty

Abstract_pl:

Dokumentacja instancji partyjnej ukazuje główne kierunki i problemy rozwoju życia kulturalnego w województwie w pierwszej połowie lat 50-tych. Działalność kulturalna spełniła ważną rolę w integracji społeczności lubuskiej i zespoleniu tego regionu z resztą kraju. Masowy udział w kulturze był istotnym elementem awansu społeczno-politycznegorobotników i chłopów, zwłaszcza młodego pokolenia. ; Do podstawowych osiągnięć tego okresu zaliczyć należy stworzenie organizacyjnych i materialnych podstaw upowszechniania kultury w postaci sieci bibliotek, kin, świetlic i muzeów. Likwidacja analfabetyzmu, rozwój oświaty powszechnej oraz umasowienie amatorskiego ruchu artystycznego kształtowały społeczne nawyki uczestnictwa w kulturze. Zmniejszone zostały dysproporcje w dostępie do dóbr kultury występujące między miastem a wsią.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

1986

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

251-270

Source:

Rocznik Lubuski, tom 14

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego