Object structure

Creator:

Pannert, Marian

Contributor:

Wąsicki, Jan (1921-1995) - red. nacz.

Title:

Kadry kwalifikowane a szkolnictwo zawodowe w województwie zielonogórskim w latach 1945-1965

Group publication title:

Rocznik Lubuski, 7

Subject and Keywords:

szkolnictwo zawodowe ; województwo zielonogórskie ; Polska - historia - od 1944 r.

Abstract_pl:

Trudną sytuację występującą na Ziemiach Odzyskanych w zakresie kadr kwalifikowanych po zakończeniu działań wojennych pogłębiał przede wszystkim fakt, że fachowcy znajdowali łatwo zatrudnienie w centralnych rejonach kraju. Wypada także przypomnieć, że ludność zasiedlająca Ziemie Odzyskane reprezentowała niski na ogół stopień wykształcenia ogólnego i zawodowego. Obszar województwa zielonogórskiego pozbawiony w zasadzie większych ośrodków przemysłowych i poważnie zniszczony, szczególnie w zajmującym jego znaczną część pasie przygranicznym, przedstawiał przy tym obiektywnie gorsze warunki osiedleńcze dla pracowników i robotników wykwalifikowanych, niż np. przyległe tereny Dolnego Śląska. ; Niedobór siły roboczej występował w województwie zielonogórskim w ciągu całego dwudziestolecia 1945-1965 z różnym natężeniem. Konieczność obsadzania stale rosnącej liczby stanowisk pracy obniżała w sposób istotny, szczególnie w pierwszych latach, kryteria doboru pracowników z punktu widzenia wymaganych kwalifikacji.

Publisher:

Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe

Date:

1971

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Pages:

131-160

Source:

Rocznik Lubuski, tom 7

Language:

pol

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego