Object structure

Creator:

Schluchter, Wolf ; Rybaczewska-Błażejowska, Magdalena

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Life cycle sustainability assessment of municipal waste management systems = Ocena cyklu życia w gospodarce odpadami komunalnymi

Group publication title:

Management, Vol. 16 (2012)

Subject and Keywords:

Ocena Cyklu Życia (LCA) ; odpady komunalne ; ekologistyka ; zrównoważony rozwój ; life cycle assessment (LCA) ; municipal waste ; eco-logistics ; sustainability

Abstract_pl:

Kluczowym elementem wszystkich systemów gospodarki odpadami, który warunkuje dalsze zagospodarowanie odpadów jest etap zbiórki, transportu i segregacji tychże odpadów. Istnieje szerokie spektrum możliwości realizacji tego zadania - począwszy od selektywnej zbiórki u źródła i bardzo ograniczonego dalszego sortowania (uzdatniania) a skończywszy na zbiórce odpadów w formie zmieszanej, które następnie poddawane są kompleksowemu sortowaniu i doczyszczaniu. ; Mając na uwadze fakt, iż każde z alternatywnych rozwiązań systemu zbiórki - transportu - sortowania odpadów komunalnych wymaga odmiennego podejścia, przy ocenie najbardziej zrównoważonego rozwiązania wiele czynników musi być brane pod uwagę. By pomóc praktykom (na przykład władzom lokalnym) w tym trudnym zadaniu, autorzy niniejszego artykułu określili środowiskowe, ekonomiczne i społeczne kryteria, które powinny być brane pod uwagę podczas projektowania zintegrowanych systemów gospodarki odpadami. ; Należy wśród nich wymienić efektywność środowiskową (w tym ochronę zasobów naturalnych i zapobieganie zanieczyszczeniom), przystępność ekonomiczną oraz akceptowalność społeczną. Artykuł prezentuje wybrane wyniki badań autorów poświęcone "Zastosowaniu oceny cyklu życia w zintegrowanej gospodarce odpadami komunalnymi" finansowane przez DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej).

Abstract:

The core element of all waste management systems that determines further treatment is the collection, transportation and sorting of waste. There is a spectrum of options that ranges from the complete source separation of waste with little or no consecutive sorting to the minimum separation at source and the consecutive central sorting of fully commingle waste. ; As each of the collection - transportation - sorting methods has particular characteristics, in assessing the most sustainable solution, a number of factors have to be taken into consideration. To assist decision makers (ad exemplum local authorities), the authors of this article has specified environmental, economic and social criteria that need to be considered while designing the integrated waste management systems. ; They can be grouped into environmental effectiveness (conservation of resources and reduction of environmental pollution), economic affordability and social acceptability. The article refers to the authors' research on "The application of life cycle assessment in the integrated municipal waste management" founded by DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst).

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/v10286-012-0072-y

Pages:

311-322

Source:

Management, vol. 16, no 2 (2012)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego