Object structure

Creator:

Snopko, Joanna

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Analysis of changes in the organizational structure of municipal offices = Główne determinanty struktury organizacyjnej urzędów gmin

Group publication title:

Management, Vol. 16 (2012)

Subject and Keywords:

struktura organizacyjna ; specjalizacja ; formalizacja ; biurokracja ; badania struktur organizacyjnych ; urzędy gmin ; organizational structure ; specialization ; formalization ; red tape ; stady of organizational structures ; municipal offices

Abstract_pl:

Mnogość zadań i problemów jakie stoją przed władzami lokalnymi powoduje konieczność ewoluowania w kierunku doskonalenia istniejących struktur organizacyjnych. Porównując ze sobą schematy organizacyjne różnych urzędów gmin można sądzić, że ich struktury organizacyjne nie podlegają żadnym zmianom. Nic bardziej mylnego. Rzeczywiście niezmienny pozostaje typ struktury organizacyjnej, ale jej elementy zmieniają się bardzo często. ; Zmiany aktywowane są w momencie kiedy w opinii kierownictwa urzędu nie zapewniają prawidłowego wykonywania zadań jakie stoją przed administracją samorządową oraz należytej obsługi interesanta. Należy również podkreślić, że w ramach stosowanych rozwiązań zauważa się, w pewnym sensie, dążenie do doskonałości. Jest to wyraz przekonania, że nie jest to struktura spełniająca skutecznie swoją funkcję na dziś i gotowa do podjęcia wyzwań przyszłości. Pomimo to w procesie zmian nie wykształciły się nowe rozwiązania. ; Dlatego należy rozważyć wdrażanie rozwiązań łączących elementy dotychczasowych i nowoczesnych rozwiązań lub zwrócić uwagę na zupełnie nowe możliwości jakie dają struktury procesowe. Jednak zmiany muszą, przede wszystkim, spowodować przekształcenie urzędów gmin, organizacji biurokratycznych, w nowoczesne organizacje stosujące nowoczesne metody zarządzania. ; Organizacje, które dokonują gruntownych zmian organizacyjnych tj. zmieniają hierarchiczne stosunki wewnątrzorganizacyjne na bardziej partnerskie oraz przekształcają rozwiązania strukturalne na bardziej elastyczne, ale także sposób myślenia wszystkich pracowników. Bez tych zmian w samorządzie urzędy gmin w dalszym ciągu będą nazywane biurokracją, a urzędnicy biurokratami.

Abstract:

The multitude of tasks and problem issued faced by local governments necessitates their evolution towards improvement of the existing organisational structures. Comparison of the existing organisational structures of various municipal offices could create a misleading that their organizational structures do not undergo any transformations. In reality, the type of an organisational structure remains unchanged while its elements change very frequently. These changes are activated when, according to the office management, they do not ensure proper performance of tasks faced by local government administration and appropriate customer service. ; Also note that, in the applied solutions, there is a strive for perfection which can be noticed, in a sense. It expresses the concept that this is not a structure which can effectively play its role today and is prepared for challenges of tomorrow. However, the process of transformations has not developed any new solutions. To this end, the local government must develop organisational structures appropriate for identifying and reaching its objectives. For this reason, it's worthwhile to consider solutions which combine elements of the existing and modern solutions or address new opportunities created by process-oriented structures. ; However, these transformations must, first and foremost, cause a transformation of bureaucratic-style municipal offices into modern organisations which apply modern methods of management. These are organisations which introduce deep-reaching organisational changes, i.e. transform their hierarchic interorganisational relations into more partner relations and transform their structural solutions into more flexible solutions as well as change their employees' way of thinking. Without such transformations in local government, municipal offices will be still referred to as bureaucracy and civil servants as bureaucrats.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/v10286-012-0071-z

Pages:

296-310

Source:

Management, vol. 16, no 2 (2012)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego