Object structure

Creator:

Frąckiewicz-Wronka, Aldona ; Szołtysek, Jacek ; Kotas, Maria

Contributor:

Moczulska, Marta - red. ; Preston, Peter- red. jęz. ; Stankiewicz, Janina - red. nacz. ; Zmyślony, Roman - red. statyst. ; Adamczyk, Janusz- red. ; Skalik, Jan - red.

Title:

Key success factors of social services organizations in the public sector = Kluczowe czynniki sukcesu organizacji świadczących usługi socjalne w sektorze publicznym

Group publication title:

Management, Vol. 16 (2012)

Subject and Keywords:

kluczowe czynniki sukcesu ; organizacja publiczna ; usługi socjalne ; key success factors strategy ; public organization ; social services

Abstract_pl:

W zarządzaniu każdą organizacją podstawowym celem podejmowanych działań jest chęć osiągnięcia sukcesu. Kluczowe, czy też krytyczne czynniki sukcesu to te zasoby, kompetencje i umiejętności organizacji, które tworzą jej przewagę konkurencyjną na danym rynku w określonym czasie i mogą zdecydować o możliwości osiągnięcia przez nią sukcesu w przyszłości. Celem artykułu jest identyfikacja kluczowych czynników sukcesu organizacji świadczących usługi socjalne w sektorze publicznym. ; Analiza ogólnej oceny znaczenia dla przyszłego sukcesu organizacji wyróżnionych obszarów (liczona jako średnia z oceny przez każdego z badanych znaczenia elementów, które obejmuje dany obszar) wykazała, że w opinii respondentów największe znaczenie mają kompetencje pracowników. Średnia ocena tego obszaru wynosiła 6,27 punktu w skali siedmiopunktowej. Należy zauważyć, że oceny tego wymiaru odznaczały się jednocześnie stosunkowo niewielkim zróżnicowaniem, o czym świadczy wartość odchylenia standardowego - 0,76 punktu. ; Wskazuje to, że badani byli raczej zgodni w wysokiej ocenie znaczenia kompetencji pracowników dla sukcesu organizacji. Bardzo wysoko - powyżej 6 punktów oceniono również znaczenie, jakie dla sukcesu organizacji w przyszłości ma jakość usług (średnia - 6,07 punktu) oraz praca w zespole (średnia - 6,07 punktu). Na średnio 6 punktów oceniono również znaczenie dostępności środków finansowych. W opinii badaniach, najmniejsze znaczenie dla przyszłego sukcesu organizacji mają warunki zatrudnienia (średnia - 5,18 punktu) i współpraca międzyorganizacyjna (średnia - 5,66 punktu). ; Należy jednak podkreślić, że respondenci wysoko ocenili znaczenie wszystkich badanych obszarów, a występujące różnice są stosunkowo niewielkie. Ponadto, oceny te cechują się niedużym zróżnicowaniem, o czym świadczą wartości odchyleń standardowych, które nie przekraczają 1 punktu oraz umiarkowane wartości rozstępu.

Abstract:

The basic goal behind any action undertaken in an organization management is the will to achieve success. Key (or critical) success factors are the organization's resources, competence and qualification that create its competitive advantage on a particular market at a given time, and are able to determine its possible future success. The aim of this article is to identify key success factors of the social service organizations in the public sector. ; The analysis of the overall evaluation of the distinct areas for an organization's future success (calculated as the mean of each respondent?s rating of the items in the areas) demonstrated that, according to the respondents, staff competence is the most important. This area's mean rating amounted to 6.27 points in a seven-point scale. It should be stressed that the diversification of the items' rating in the area was relatively low, with the standard deviation being 0.76 points. ; Such a value indicates that the respondents were rather unanimous in their evaluation of staff competence as of the utmost importance to an organization's success. The items which weigh to an organization's future success was rated very highly, at over 6 points, were service quality (mean: 6.07 points) and teamwork (mean: 6.07 points). Also the average score of funds accessibility amounted to 6 points. According to the respondents, the items of the least importance to an organization's future success proved to be terms of employment (mean: 5.18 points) and inter-organizational cooperation (mean: 5.66). ; However, it needs to be emphasis should be put on the fact that the respondents evaluated all the areas of the research as important, and the differences between the ratings of particular areas were relatively minor. Moreover, the diversification of these ratings might be described as little, as reflected in the values of standard variations that do not exceed 1 point, and in moderate values of range.

Publisher:

Zielona Góra: Faculty of Economics and Management Press

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

DOI:

10.2478/v10286-012-0068-7

Pages:

231-255

Source:

Management, vol. 16, no 2 (2012)

Language:

eng

Rights:

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego